TÁJÉKOZTATÓ

 

Általános iskolai beiratkozás

2018/2019. tanév

 

 1., Az általános iskolai beiratkozás ideje:

 • 2018. április 12. (csütörtök) 8,00-19,00 óra között,
 • 2018. április 13. (péntek) 8,00-18,00 között.

2., A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

 • A gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
 • Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya mely lehet
 • óvodai szakvélemény
 • járási szakértői bizottság szakértői véleménye
 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye
 • A gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
 • Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről (2. számú melléklet)
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan (3. számú melléklet)

 

 • Ha csak az egyik szülő gyakorolja a szülői felügyeleti jogot, ennek alátámasztására szolgáló dokumentum lehet: a szülők gyámhivatalban felvett nyilatkozata a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról, a másik szülő halotti anyakönyvi kivonata, gyámhivatali határozat, bírósági ítélet.
 • Ha gyám a törvényes képviselő, ennek alátámasztását igazoló dokumentum: gyámhivatali döntés.
 • Nyilatkozat arról, hogy a szülő valamely egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy az állami etika oktatást igényli gyermeke számára. (6. számú melléklet)

A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő folytatását – a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából – be kell jelenteni a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes köznevelési feladatokat ellátó hatóságnak, vagy, ha a tanuló már hazai iskolába beiratkozott, az iskola igazgatójának.

3., A beiratkozás lebonyolításával kapcsolatos intézményi feladatok:

 • Az iskola igazgatója gondoskodik a beíratás napján a megfelelő személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.
 • A beiratkozás során az intézmény dolgozói rögzítik a KRÉTA rendszerben a gyermekek beiratkozásához szükséges adatait.
 • Az intézményvezetők meghozzák a tanulók felvételével kapcsolatos döntésüket, mely lehet

 

 • a gyermek felvételéről szóló írásbeli tájékoztató (4. számú melléklet)
 • a gyermek felvételének elutasításról szóló határozat (5. számú melléklet)

 

 • Az intézményvezetői döntéseket 2018. április utolsó napjáig írásban meg kell küldeni (postára kell adni) az érintett szülők részére.

 

4., Jogorvoslat

A felvétel elutasítása esetén  a szülő a köznevelési törvény 37. § (2)-(3) bekezdései alapján érdeksérelemre, illetve jogszabálysértésre vagy az intézmény belső szabályzatának megsértésére hivatkozással nyújthat be kérelmet a kézhezvételtől számított 15 napon belül az intézmény vezetőjéhez, aki – ha saját hatáskörben hozott döntését változatlanul fenntartja – a kérelmet 8 napon belül továbbítja a másodfokon eljáró fenntartó részére.

 1. Jelzési kötelezettségek:

Az intézményvezető a járási hivatalnak jelzi, ha nem íratták be intézményébe a felvételi körzetében élő tanköteles tanulót, és arról is értesítést küld, ha körzeten kívüli gyermeket vett fel.

 1.  Egyéb:
 • A 2018/2019-es tanév első évfolyamára felvételt nyert gyermekek adatainak KIR-be történő feltöltése, importálása a KRÉTA rendszeren keresztül történik.
 • Osztályokba sorolás, a KRÉTA rendszer „Beiratkozás moduljának” zárása: A fellebbezési időszak figyelembevételével az általános iskola első évfolyamára felvételt nyert gyermekek KRÉTA rendszerben történő osztályba sorolását 2018. június 1-től 2018. június 15-ig kell elvégezni a köznevelési intézménynek. Az osztályokba történő besorolást követően 2018. június 20-án az intézmények KRÉTA rendszerében inaktiválásra kerül a „Beiratkozás modul”.

 

2. számú melléklet – Nyilatkozat az életvitelszerű tartózkodásról

3. számú melléklet – Nyilatkozat a szülői felügyeleti jog gyakorlásról

6. számú melléklet – Hit_erkölcs_nyilatkozat

 

 

“Tisztelt Szülők!

A 2018/2019-es tanévre történő beiratkozás az első évfolyamra 2018. április 12-én (csütörtökön) 08.00-19.00 óra között és 2018. április 13-án (pénteken) 08.00-18.00 óra között lesz intézményünkben. A beiratkozásra a lenti levélben szereplő dokumentumokat kell magukkal hozniuk.

Amennyiben bármilyen további kérdésük van, készséggel állunk rendelkezésükre személyesen vagy a honlapon megadott elérhetőségeink bármelyikén.

Tisztelettel:

Hüvös László

tagintézmény-vezető”

 

 

Körzetek kihirdetése Iskoláknak.

Iskolai körzetek 2018.

 

 

Hozzászólás küldése

QR Code Business Card