A(z) ‘Könyvtári infók’ kategoria archívuma

Karácsonyi témával foglakozó könyveket vagy egyéb könyveket is lehet kölcsönözni.

Receptek, mesék, versek, hagyományok, klasszikus vagy modern Karácsonyi könyvek közül is lehet választani.


„… ültessünk virágot, szeressük és megértsük az egész világot…”

 (Babits Mihály)

A Vörös­marty Mihály Álta­lá­nos Iskola Sze­ge­den ebben az évben is meg­hir­dette tan­ke­rü­leti könyv– és könyv­tár­hasz­ná­lati ver­se­nyét a 7–8. osz­tá­lyos tanu­lók szá­mára. A vetélkedő témája Babits Mihály élete és költészete volt. A vetél­kedő első for­du­ló­já­ban illusztrációt készí­tett „Mirtuszok” nevű csa­pa­tunk Babits Mihály Messze, messze című verséhez Balogh Orsolya tanárnő irá­nyí­tá­sával.

A máso­dik for­du­lóra 2018. ápri­lis 12-​​én került sor. A Vörös­marty Mihály Álta­lá­nos Iskola igaz­ga­tónője meg­nyi­tó­já­ban kiemelte az olvasás, a könyvtárhasználat és az infor­má­ció­szer­zés fon­tos­sá­gát. Izgal­mas és érde­kes felada­tok­kal bizo­nyí­tot­ták a csa­pa­tok, hogy meg­is­mer­ték Babits Mihály életét, műveit.  A fel­ada­tok meg­ol­dá­sá­hoz szük­ség volt a pon­tos, biz­tos szó­tár­hasz­ná­latra, a csapattagok együttműködésére és a jó kommunikációra. A csapatok Babits Mihály verseinek elmondásával örvendeztették meg a zsűrit és a közönséget.

Isko­lánk 8. c osz­tá­lyos csa­pata (Bálint Laura, Darázs Marietta, Domonkos Katica, Varga Éva) a nemes vetélkedésben 2. helye­zést ért el. Köszön­jük Balogh Orsolya tanárnő, a kol­lé­gák, az iskolavezetés és a szülők segít­sé­gét a fel­ké­szü­lés­ben.

Szán­tóné Somo­gyi Katalin
könyv­tá­ros­ta­nár

Várlak az iskolakönyvtárban!

 

 

 

Kölcsönzési idő

                         Hétfő                       9 00 – 15 00

                         Kedd                      12 00 – 16 00

                         Szerda                    10 00 – 13 00

                         Csütörtök                9 00 – 13 00

                         Péntek                    11 00 – 14 00

 

 

Sándorfalva, 2017. szeptember 07.

 

Szántóné Somogyi Katalin

könyvtárostanár

„A magyar költészet napja” – 2017. április 11.

 

„Arany Jánosé az első hely a magyar költészetben”

(Gyulai Pál)

költészet napja 2017 plakát

 A magyar költészet napja alkalmából ebben az évben szavalóversenyt hirdettünk Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából. Iskolánk 27 tanulója Arany János és Petőfi Sándor verseit szavalta el az április 10-én megtartott ünnepségen. A versmondó verseny díjazottjainak Hüvös László Igazgató Úr adta át a megérdemelt okleveleket és könyvjutalmakat.

az igazgató megnyitó beszéde

1-2.osztály

1. Hegedűs Zsófia 2. c

2. Tóth Debóra 2. b

3. Kazán Maja 2. c

 

 

3-4. osztály

1. Bacsa Gergő 3. a

2. Hefkó Anna 4. d

3. Mizsur Maja 3. b

 

 

Felső tagozat


1 .Kovács Lóránt 5.a
2. Kovács Viktor 8. b
3. Molnár Edina 5. b
3. Varga Éva 7. c

 

Gratulálunk a nyerteseknek!

Köszönjük a gyerekeknek a szép verseket, az iskolavezetés és a diákönkormányzat támogatását, a felkészítő és a programokat megszervező, oklevél és plakátkészítésben segítő pedagógusoknak, technikai dolgozóknak, szülőknek a segítséget. Köszönjük a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítványnak, hogy oklevelekkel és jutalomkönyvekkel támogatta a magyar költészet napja díjazását.

Sándorfalva, 2017. április 11.

Hack Ibolya és Szántóné Somogyi Katalin

tanárnők

Csongrád megyei könyvtárhasználati vetélkedő a toleranciáról

„Minden ember szabadnak születik, méltóságuk és jogaik egyenlők. Értelmük és lelkiismeretük van.”(Részlet az emberi jogok ENSZ-deklarációjából)

Az idei Csongrád megyei könyvtárhasználati verseny témája a tolerancia volt. A szó türelmességet jelent, azt, hogy tiszteletben tartjuk más emberek világnézetét, vallását, etnikai és nemzeti hovatartozását.

 1. február 23-án a Somogyi- Könyvtárban a Pallavicini Sándor Általános Iskola 6. és 7. osztályos csapatával vettünk részt a Csongrád megyei könyvtárhasználati vetélkedőn.

Előzetes feladatként Liebszter Ildikó és Balogh Orsolya tanárnő vezetésével plakátot készítettünk és újságcikket írtunk a toleranciáról.

A verseny a Somogyi- Könyvtár négy helyszínén zajlott. A vetélkedő feladatai változatosak és érdekesek voltak Kézikönyvekben kerestünk magyarázatot a szavak eredetére és jelentésére, életrajzi adatokat, helyszíneket kerestünk a szaklexikonokban. Az internet segítségével elektronikus könyvtári katalógusokból információkat gyűjtöttünk.

A vetélkedőre való szorgalmas felkészülés, a szakirodalomban, a kézikönyvekben és az interneten történő információkeresés eredményeképpen iskolánk 6. b osztályos csapata (Bartók Fanni, Kurai Gerda, Báthory István) 3. helyezést, 7. c osztályos tanulóink (Géczi Eszter, Kiss Gréta, Varga Éva) 4. helyezést értek el.

Jutalomként minden csapat „megnézte” Szegeden az Agórában látogatható Látóhatáron túl című kiállítást. Itt egy igazi előszobában, konyhában, szobában, tapasztalhatók meg a látássérült, vak emberek élethelyzetei, mindennapjai.
Teljes sötétségben vak vezető irányításával élethű, valósághű  feladatok vártak bennünket.

Köszönjük a pedagógusok és a szülők segítségét!

Szántóné Somogyi Katalin

könyvtárostanár

További érdekességek és fényképek a versenyről megtekinthetők az alábbi linken: http://csmke.sk-szeged.hu/2017/02/csomekov-2017-2/

 

 

 

Újévi ajándék a könyvtárnak!

 

Kedves Gyerekek!

A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány jóvoltából az iskolai könyvtárban kölcsönözhetők ezek könyvek:

 

 

 

Új Geronimo Stilton meseregény:

 • Az óriásgyémánt elrablása

Tea Stilton izgalmas művei:

 • A Bálna-sziget titka (képregény)
 • A sárkány kódja
 • Hajótörés a világűrben
 • Az erdők hercegnője
 • A sötétség hercegnője
 • A korallok hercegnője

Bosnyák Viktória: Analfa visszatér

J.K. Rowling: Harry Potter és az elátkozott gyermek

Leiner Laura Szent Johanna gimi sorozata:

 • A Szent Johanna gimi 1. Kezdet
 • A Szent Johanna gimi 2. Együtt
 • A Szent Johanna gimi 3. Egyedül
 • A Szent Johanna gimi 4. Barátok

Felsős lányoknak ajánlom Rachel Renée Russell írónő
izgalmas „Zizi” könyveit:

 • Egy Zizi naplója 5. – Szívzűrök
 • Egy Zizi naplója 6. – Bálkirálynő
 • Egy Zizi naplója 7. – Tévésztár

Felsős fiúról, Ropiról szólnak Jeff Kinney történetei:

 • Egy Ropi naplója  6.  Négy fal között
 • Egy Ropi naplója  7. A harmadik kerék
 • Egy Ropi naplója 10. Régi szép idők
 • Egy Ropi naplója 11. Dupla para

A könyvek a mai naptól már kölcsönözhetőek!

2017. január 5.

 

Kati néni

 

QR Code Business Card