A(z) ‘Könyvtári infók’ kategoria archívuma

Könyv és könyvtárhasználati verseny 2019.04.16

 

Iskolánk 4.c osztályos csapata (Halász Ádám, Kóbori-Kovács Lara, Kuna Előd, Szecsődi Dóra) 5. helyezést ért el a Béke utcai Általános Iskolában megrendezett vetélkedőn.

Iskolánk csapata I. helyezést ért el Radnóti Miklós tiszteletére rendezett tankerületi könyv és könyvtár használati versenyen.

Karácsonyi témával foglakozó könyveket vagy egyéb könyveket is lehet kölcsönözni.

Receptek, mesék, versek, hagyományok, klasszikus vagy modern Karácsonyi könyvek közül is lehet választani.


„… ültessünk virágot, szeressük és megértsük az egész világot…”

 (Babits Mihály)

A Vörös­marty Mihály Álta­lá­nos Iskola Sze­ge­den ebben az évben is meg­hir­dette tan­ke­rü­leti könyv– és könyv­tár­hasz­ná­lati ver­se­nyét a 7–8. osz­tá­lyos tanu­lók szá­mára. A vetélkedő témája Babits Mihály élete és költészete volt. A vetél­kedő első for­du­ló­já­ban illusztrációt készí­tett „Mirtuszok” nevű csa­pa­tunk Babits Mihály Messze, messze című verséhez Balogh Orsolya tanárnő irá­nyí­tá­sával.

A máso­dik for­du­lóra 2018. ápri­lis 12-​​én került sor. A Vörös­marty Mihály Álta­lá­nos Iskola igaz­ga­tónője meg­nyi­tó­já­ban kiemelte az olvasás, a könyvtárhasználat és az infor­má­ció­szer­zés fon­tos­sá­gát. Izgal­mas és érde­kes felada­tok­kal bizo­nyí­tot­ták a csa­pa­tok, hogy meg­is­mer­ték Babits Mihály életét, műveit.  A fel­ada­tok meg­ol­dá­sá­hoz szük­ség volt a pon­tos, biz­tos szó­tár­hasz­ná­latra, a csapattagok együttműködésére és a jó kommunikációra. A csapatok Babits Mihály verseinek elmondásával örvendeztették meg a zsűrit és a közönséget.

Isko­lánk 8. c osz­tá­lyos csa­pata (Bálint Laura, Darázs Marietta, Domonkos Katica, Varga Éva) a nemes vetélkedésben 2. helye­zést ért el. Köszön­jük Balogh Orsolya tanárnő, a kol­lé­gák, az iskolavezetés és a szülők segít­sé­gét a fel­ké­szü­lés­ben.

Szán­tóné Somo­gyi Katalin
könyv­tá­ros­ta­nár

Várlak az iskolakönyvtárban!

 

 

 

Kölcsönzési idő

                         Hétfő                       9 00 – 15 00

                         Kedd                      12 00 – 16 00

                         Szerda                    10 00 – 13 00

                         Csütörtök                9 00 – 13 00

                         Péntek                    11 00 – 14 00

 

 

Sándorfalva, 2017. szeptember 07.

 

Szántóné Somogyi Katalin

könyvtárostanár

„A magyar költészet napja” – 2017. április 11.

 

„Arany Jánosé az első hely a magyar költészetben”

(Gyulai Pál)

költészet napja 2017 plakát

 A magyar költészet napja alkalmából ebben az évben szavalóversenyt hirdettünk Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából. Iskolánk 27 tanulója Arany János és Petőfi Sándor verseit szavalta el az április 10-én megtartott ünnepségen. A versmondó verseny díjazottjainak Hüvös László Igazgató Úr adta át a megérdemelt okleveleket és könyvjutalmakat.

az igazgató megnyitó beszéde

1-2.osztály

1. Hegedűs Zsófia 2. c

2. Tóth Debóra 2. b

3. Kazán Maja 2. c

 

 

3-4. osztály

1. Bacsa Gergő 3. a

2. Hefkó Anna 4. d

3. Mizsur Maja 3. b

 

 

Felső tagozat


1 .Kovács Lóránt 5.a
2. Kovács Viktor 8. b
3. Molnár Edina 5. b
3. Varga Éva 7. c

 

Gratulálunk a nyerteseknek!

Köszönjük a gyerekeknek a szép verseket, az iskolavezetés és a diákönkormányzat támogatását, a felkészítő és a programokat megszervező, oklevél és plakátkészítésben segítő pedagógusoknak, technikai dolgozóknak, szülőknek a segítséget. Köszönjük a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítványnak, hogy oklevelekkel és jutalomkönyvekkel támogatta a magyar költészet napja díjazását.

Sándorfalva, 2017. április 11.

Hack Ibolya és Szántóné Somogyi Katalin

tanárnők

QR Code Business Card