A(z) ‘Közzétételi lista’ kategoria archívuma

Közzétételi lista

 1. a felvételi lehetőségről szóló tájékoztató
 2. a beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma,
 3. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke, nevelési évenként 1 főre jutó mértéke, fenntartó által adható kedvezmények, jogosultsági feltételek
 4. a fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje
 5. a nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje
 6. az éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai
 7. a pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai,
 8. szervezeti és működési szabályzat
 9. házirend
 10. pedagógiai program
 11. a betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 12. a betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 13. az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 14. a tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok
 15. a tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
 16. a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 17. az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei
 18. a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
 19. az iskolai osztályok számát és az egyes osztályokban a tanulók létszámát.

 

A nevelési-oktatási intézmény nyitva tartásának rendje: Hétköznapokon: 07-17-ig

 

A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje: Nem volt.

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

 

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményeit a Pedagógia Program 1. számú melléklete tartalmazza (199-259. oldalak)

A tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje a 2020-2021-es tanévben:

1. osztályozóvizsga időszak
2021. január 11-20.

2. osztályozóvizsga időszak
2021. június 01-08.

Javítóvizsga
2021. augusztus 24.

 

A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

 

A házi feladatok meghatározásának elvei:
A házi feladat legfontosabb funkciója a tanórán feldolgozott tananyaghoz kapcsolódó gyakorlás (készség- és képességfejlesztés), valamint a tananyaghoz kapcsolódó ismeretek megszilárdítása.
– Az írásbeli feladat a tanuló számára könnyen kivitelezhető legyen: tankönyvi kérdésekre adandó válasz, tankönyvi, példatári feladatok megoldása.
– A következő tanórán a házi feladat ellenőrzése, és javítása történjen meg.
– A szóbeli házi feladat fontos kritériuma, hogy tudja a tanuló, mit kell megtanulnia, és hol találja meg azt (könyv, füzet).

Házi feladat minden tantárgyból minden tanítási óra végén adható, az alábbiak figyelembevételével:
– hétköznap a nagyobb terjedelmű írásbeli házi feladat elkészítéséhez elegendő idő (több nap) álljon rendelkezésre
– az első – negyedik évfolyamon a tanulók hétvégére (szombatra, vasárnapra), valamint a tanítási szünetek idejére, legfeljebb egyénre szabott, szorgalmi feladatot kaphatnak
– a felső tagozaton a hétvégére feladott házi feladat mennyisége ne legyen több mint a többi tanítási napon feladott házi feladat.

Az írásbeli dolgozatok értékelésénél az alábbi százalékos arányokat vesszük figyelembe:
• 100- 91 %-os eredmény – jeles (5)
• 90-76 %-os eredmény – jó (4)
• 75-51 %-os eredmény – közepes (3)
• 50-31 %-os eredmény – elégséges (2)
• 30-0 %-os eredmény – elégtelen (1)

 

 

A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

 

2019-2020-as tanév

Tanév eleji létszám: 524 fő

Tanév végi létszám: 521 fő

Évismétlők száma: 2 fő

2020-2021-es tanév:

Tanév eleji létszám: 541 fő

Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is

 

Iskolai étkezési térítési díjak:
Teljes (tízórai, ebéd, uzsonna) : 718,-Ft/nap
Ebéd: 464,-Ft/nap/

A térítési díjak készpénzes befizetése az iskolában jelenleg szünetel, azok kiegyenlítésére az alábbi módokon van lehetőség:
– átutalással (azoknak, akik korábban erről a díjfizetési módról nyilatkoztak)
– sárga csekken a postán vagy a Takarékbank helyi kirendeltségén (Alkotmány krt. 21/a)

QR Code Business Card