Visszaszámláló
  Keresés
  Könyvtár
  Naptár
  2015. február
  H K S C P S V
  « jan    
   1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  232425262728  
  Véletlenek
  KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA
  Időjárás
  Sándorfalva
  2015. február 1. vasárnap, 05:05
  Tiszta
  Tiszta
  -2°C
  Hő-érzet: -2°C
  Szelek: 4 km/h NE
  Előjelzés 2015. február 1. vasárnap
  nappal
  Záporok
  Záporok
  4°C
  Szelek: 7 km/h N
  éjszaka
  Széllökések
  -2°C
  Szelek: 4 km/h WNW
  More forecast...
   
  Ma 2015. 2. 1, vasárnap, Ignác napja van. Holnap Karolina napja lesz.

  SPOR­TO­LÁSI   LEHETŐ­SÉ­GEK
  A 2013/​14-​​es tan­év­ben
  ISKO­LÁNK  ÉPÜLETÉBEN

  • KÉZI­LABDA — Sári Dominika
  • HIPP-​​HOPP — Iván Gerda
  • KOSÁR­LABDA — Busáné Balázs Rita
  • LAB­DA­RÚ­GÁS — Pig­niczki Zol­tán — Busáné Balázs Rita
  • KARATE — Mol­nár Tamás
  • TÖMEG­SPORT
   • KOR­CSO­LYA — Pig­niczki Zoltán
   • ÚSZÁS  3.évf. — Fekete Gábor
  • NAP­KÖ­ZIS SPORTF.  — Fekete Gábor
  • MŰVÉ­SZETI ISKOLA  — TÁNC TANSZAK

  sport

  „Elin­dult hát világgá…”
  A „Nép­mese Napja” —  2013. szep­tem­ber 30.

  A Magyar Olva­sás­tár­sa­ság fel­hí­vá­sára A „Nép­mese Nap­ját”  már negye­dik alka­lom­mal ren­dez­tük meg a Pal­la­vi­cini Sán­dor Álta­lá­nos Isko­lá­ban, ebben az évben szep­tem­ber 30-​​án. 2005 óta Bene­dek Elek mesegyűjtő, mese­író, mese­mondó szü­le­tés­nap­ján a nép­me­sét ünne­pel­jük hazánkban.

  A mese­mondó és a nép­me­sék szö­vege is annyi­féle, ahány­féle úton a mesehő­sök eljut­nak a bol­dog­sá­gig. A mesék min­den­ki­hez a maga nyel­vén szól­nak. Aki szí­véből mesél, mese­mon­dás köz­ben úgy éli a mesét, mint a való­sá­got. Így a hősök­kel együtt a mesélő és a hall­gató is úton van. A nép­me­sé­ben a sze­replők útnak indul­nak, meg­kap­ják a pró­bá­kat és segítő­ket, így eljut­nak a külső-​​belső kincsekig.

  Szep­tem­ber 30-​​án dél­előtt 9 óra­kor a felső tago­za­tos gye­re­kek mese­ta­risz­nyá­juk­ban a Sár­kány­mese című tün­dér­me­sét vit­ték az alsó tago­za­tos osz­tá­lyok­nak. Dél­után a tor­na­te­rem­ben Kan­csár József szí­nész, a Pin­ce­szín­ház igaz­ga­tója mesélt a diá­kok­nak. A gye­re­kek öröm­mel vet­tek részt a nép­me­sék pró­bá­i­ban, együtt jár­ták végig az utat a mesék hőseivel.

  Szep­tem­ber ele­jén Sár­ká­nyok a mesék­ben cím­mel rajz­pá­lyá­za­tot hir­det­tünk. A fel­hí­vásra szebb­nél szebb raj­zok érkez­tek. A beér­ke­zett művek­ből ren­de­zett kiál­lí­tást Nóg­rádi Erika Igaz­ga­tónő nyi­totta meg, meg­di­csérte a szép képe­ket és a díja­zot­tak­nak átadta a meg­ér­de­melt okle­ve­le­ket és könyvjutalmakat.

  A  „Sár­ká­nyok a mesék­ben” című rajz­pá­lyá­zat eredménye

  Alsó tago­zat:

  A felsős mesélők

  1–2.osztály

  1. Majo­ros Gréta 1. a
  2. Nagy­pál Bor­bála 1. a
  3. Czi­rok Richard 2. c
  4. Agócs Zol­tán 1. a

  3–4. osz­tály

  1. Hegedűs Imola 4. a
  2. Kara­kas Laura 4. a
  3. Süli Soma Antal 3. a
  4. Kiss Milán 3. a

   

  Felső tago­zat:

  1. Tar­já­nyi Gab­ri­ella 7. a
  2. Rovó Balázs 6. c
  3. Szent­jobi Tamás 6. c
  4. Gonda Bálint 6. c
  5. Berta Fanni 6. c

  Köszön­jük a szép raj­zo­kat! Gra­tu­lá­lunk a nyerteseknek!

  Köszön­jük Kan­csár József­nek és a gye­re­kek­nek a szép mese­mon­dást, a fel­ké­szítő és a prog­ra­mo­kat meg­szer­vező peda­gó­gu­sok­nak, tech­ni­kai dol­go­zók­nak, a szülők­nek a segít­sé­get, az isko­la­ve­ze­tés és diá­kön­kor­mány­zat támo­ga­tá­sát, amellyel ezt a napot emlé­ke­ze­tessé tették.

  Szán­tóné Somo­gyi Kata­lin
  könyv­tá­ros­ta­nár

  Találd ki magad! — A nyol­ca­di­ko­sok figyel­mébe ajánljuk

   

  Ese­mény­nap­tár
  2013. október

  idő

  ese­mény

  felelős

  nap

  óra

  1. kedd 800–900

  900–1000

  Zenei világ­nap

  Bálóné Karasz Erika
  3. csü­tör­tök 1430

  Álla­tok világnapja

  alsó tago­zat

  Ros­suné Kovács Edit

  Kovács Zol­tánné

  4. pén­tek 2000–2300

  Álla­tok világnapja

  Vadas­park

  3.b és 4. a osztály

  Gémes Erzsé­bet

  Udvardy Endre Ádám

  7. hétfő 800

  Meg­em­lé­ke­zés az Aradi vértanúkról

  Szabó Judit
  10. csü­tör­tök 1400

  Diák Köz­gyű­lés

  Igaz­mondó nap

  Balogh Orso­lya
  11. pén­tek

  Álmod­tam egy világot”

  Deszki Zol­tánfy Iskola rajzpályázata

  Rajz sza­kos nevelők
  12. szom­bat 900–1200

  Őszi tár­sa­dalmi munka

  Nóg­rádi Erika
  15. kedd

  Lab­da­rúgó mérkő­zés meg­te­kin­tése Magyarország-​​Andorra

  Busáné Balázs Rita

  Pig­niczki Zoltán

  15. kedd 1700

  Szülői érte­kez­let

  8. évfo­lyam részére

  Nóg­rádi Erika
  19. szom­bat

  Álla­tok világnapja

  DÖK

  Balogh Orso­lya
  22. kedd 1100

  1200

  Ünnepi meg­em­lé­ke­zés

  Kisné Király Mária

   

  24. csü­tör­tök

  Hal­lo­ween party

  Laka­tos Krisztina
  25. pén­tek 1000–1600

  Őszi szak­mai továbbképzés

  Nóg­rádi Erika

  Szer­ve­zés alatt:

  • Taka­ré­kos­sági világnap
  • Bozsik prog­ram
  • Kerék­pá­ros kirán­du­lás egy „vad­disznó rezervátumba”
  • Úszás­ok­ta­tás (3. évfolyam)
  novem­ber 4. hétfő                              Őszi szü­net utáni első taní­tási nap (A hét)

  Sán­dor­falva, 2013. októ­ber 02.

  Nóg­rádi Erika
  igaz­gató

  Taná­ra­ink fogadóórája

  Név

  A-​​hét

  B-​​hét

  Amb­rus Jánosné Pén­tek 11.00–11.45 Pén­tek 11.00–11.45
  Balogh Orso­lya Hétfő 9.00–10.00 Hétfő 15.00–16.00
  Bálóné Karasz Erika Kedd 11.00–11.45 Kedd 11.00–11.45
  Ber­táné Takács Erika Kedd 12.50–13.35 Kedd 11.55–12.40
  Bíróné Mihálka Zsuzsanna Hétfő 14.00–15.00 Kedd 12.30–13.30
  Busáné Balázs Rita Csü­tör­tök 12.00–12.45 Szerda 10.00–10.45
  Far­kas Róbert Pén­tek 8.00–9.45 Kedd 10.00–10.45
  Fekete Gábor Kedd 10.00–10.45 Kedd 10.00–10.45
  Feke­téné Szi­lasi Gizella Hétfő 11.00–11.45 Hétfő 11.00–11.45
  dr. Fényesné Kalu­gyer Katalin Kedd 11.00–12.00 Pén­tek 10.00–11.00
  Finta Zsoltné Csü­tör­tök 11.00–11.45 Csü­tör­tök 9.00– 9.45
  Forgó Erika Szerda 7.15–8.00 Pén­tek 7.15–8.00
  Gémes Erzsé­bet Csü­tör­tök 13.00–14.00 Csü­tör­tök 13.00–14.00
  Gémes Józsefné Kedd 14.00–15.00 Kedd 14.00–15.00
  Gyön­gyös­iné Bihal Beáta Hétfő 11.00–12.00 Hétfő 11.00–12.00
  Hack Ibo­lya Kedd  11.00–11.45 Kedd 11.00–11.45
  Hor­váth Csilla Dalma Csü­tör­tök  9.00–10.00 Csü­tör­tök 9.00–10.00
  Juhászné Szél Edit Szerda   9.00–10.00  Szerda  9.00–10.00
  Katos Attila Kedd 10.00–11.00 Kedd 10.00–11.00
  Kisné Király Mária Kedd  13.00–14.00 Kedd  13.00–14.00
  Kiss Ilona Pén­tek 11.00–11.45 Pén­tek 11.00–11.45
  Kol­lárné Gel­lai Tünde Hétfő 9.00–9.45 Hétfő 9.00–9.45
  Kósa Lajosné Kedd 16.00–17.00 Kedd  8.30– 9.30
  Kovács Zol­tánné Hétfő 14.00–15.00 Csü­tör­tök 13.00–14.00
  Laka­tos Krisztina Hétfő 9.00–9.45 Hétfő 9.00–9.45
  Liebsz­ter Ildikó Kedd 8.00–8.45 Csü­tör­tök 8.00–8.45
  Mol­nár Henriett Kedd 11.00–12.00 Kedd 11.00–12.00
  Mol­nár Szabolcsné Hétfő 12.00–12.45 Hétfő 12.00– 12.45
  Nagy Ist­vánné Hétfő 10.00–10.45 Hétfő 10.00–10.45
  Nagy Már­ton Ágnes Csü­tör­tök 10.00–11.00 Csü­tör­tök 10.00–11.00
  Nóg­rádi Erika Kedd 9.00–10.00 Kedd 15.00–16.00
  Pig­niczki Zoltán Pén­tek 9.00–10.00 Pén­tek 9.00–10.00
  Pur­gel Csaba Hétfő  12.00– 13.00 Kedd  8.00–9.00
  Rod­lerné Tábo­rosi Anna Szerda 14.00–15.00 Szerda 13.00–14.00
  Ros­suné Kovács Edit Pén­tek 14.00–15.00 Pén­tek 14.00–15.00
  Sike Csa­báné Szerda  12.00–15.00 Szerda  8.00–12.00
  Szabó Judit Kedd  12.00–12.45 Kedd 12.00– 12.45
  Szán­tóné Somo­gyi Katalin Pén­tek 8.00–9.00 Pén­tek 8.00–9.00
  Széll Ber­na­dett Csü­tör­tök 11.00–11.45 Szerda 10.00–10.45
  Tóth Vio­letta Csü­tör­tök 11.00–12.00 Csü­tör­tök 11.00–12.00
  Tóthné Dékány Edit Hétfő 10.00–11.00 Hétfő 10.00–11.00
  Török Zsu­zsanna Kedd 10.00–11.00 Kedd 10.00–11.00
  Udvardy Endre Ádám Hétfő 14.00 Hétfő 13.00
  Vizo­vicz­kiné Pat­ter­man Ildikó Hétfő 10.00–10.45 Hétfő 10.00–10.45

  „A Nép­mese Napja”
  2013. szep­tem­ber 30.

  Prog­ra­mok:
  dragon1

  • Mese­ta­risz­nya Reg­gel 9 óra­kor a felső tago­za­tos tanu­lók mesét visz­nek az alsós gyerekeknek.
  • Inter­ak­tív mese a Pin­ce­szín­ház szer­ve­zé­sé­ben — Dél­után 14 órá­tól a tornateremben.
  • „Sár­ká­nyok a mesék­ben” című rajz­pá­lyá­zat eredményhirdetése.

  Sok sze­re­tet­tel várunk mindenkit!

   Aki nem hiszi, jár­jon utána!

  Szán­tóné Somo­gyi Kata­lin
  könyv­tá­ros

   

  „Elin­dult hát világgá…!”

  A Magyar Olva­sás­tár­sa­ság fel­hí­vá­sára 2005 óta min­den év szep­tem­ber 30-​​án, Bene­dek Elek mese­író, mesegyűjtő szü­le­tés­nap­ján a nép­me­sét ünne­pel­jük hazánk­ban. Indul­junk el közö­sen mi is a mesehő­sök­kel azon az úton, ahol pró­bá­kat kell kiállnunk!

  Ked­ves Gyerekek!

  sarkany

  A Nép­mese Napja alkal­má­ból rajz­pá­lyá­za­tot hir­de­tünk, amely­nek témája:

   Sár­ká­nyok a mesékben

  Pályáz­hat­tok bár­mi­lyen hagyo­má­nyos tech­ni­ká­val készülő, maxi­mum A3-​​as méretű művekkel.

  A raj­zo­kat a könyv­tárba várom 2013. szep­tem­ber 25-​​ig.

   A Nép­mese Nap­ján, szep­tem­ber 30-​​án kiál­lí­tást ren­de­zünk a műve­i­tek­ből és ered­ményt is hirdetünk.

  Sán­dor­falva, 2013. szep­tem­ber 12.

   Szán­tóné Somo­gyi Kata­lin
  könyv­tá­ros

  QR Code Business Card