Keresés
Könyvtár
Naptár
2015. május
H K S C P S V
« ápr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Időjárás
Sándorfalva
2015. május 30. szombat, 02:02
Tiszta
Tiszta
12°C
Hő-érzet: 11°C
Szelek: 7 km/h SE
Előjelzés 2015. május 30. szombat
nappal
napos
napos
24°C
Szelek: 4 km/h S
éjszaka
Részben felhős
13°C
Szelek: 4 km/h WSW
More forecast...
 
Ma 2015. 5. 30, szombat, Zsanett, Janka napja van. Holnap Angéla napja lesz.

Szép magyar beszéd ver­seny 2013/​2014-​​es tanév

Isko­lai forduló

2014. január  20-​​án ren­dez­tük meg a Szép magyar beszéd ver­seny isko­lai for­du­ló­ját. Ezen a meg­mé­ret­te­té­sen az indu­lók­nak elő­ször egy sza­ba­don válasz­tott, begya­ko­rolt szö­ve­get kell fel­ol­vas­niuk a zsűri és a hall­ga­tó­ság előtt, majd egy isme­ret­len szö­ve­get kell bemu­tat­niuk 10 per­ces fel­ké­szü­lés után. A zsűri a tiszta beszé­det, a jó hang­kép­zést, a meg­fe­lelő hang­erőt, beszéd­tem­pót, a szö­veghű­sé­get, illetve az értő olva­sást értékeli.

Az 5–6. évfo­lyam­ról tizen­há­rom tanuló jelent­ke­zett a ver­senyre, s hét­főn dél­után izga­tot­tan vár­ták, hogy meg­mu­tas­sák fel­ké­szült­sé­gü­ket. A zsű­ri­zést Kovács Zol­tánné tanító néni, Rod­lerné Tábo­rosi Anna tanító néni és Gémes Erzsé­bet tanító néni  vál­lalta. Dön­té­sük a követ­kező lett:

  1. helye­zett: Kovács Vik­tor 5. b osz­tá­lyos tanuló (fel­ké­szítő nevelő: Kisné Király Mária)
  2. helye­zett: Bür­gés Esz­ter 5 .b osz­tá­lyos tanuló (fel­ké­szítő nevelő: Kisné Király Mária)
  3. helye­zett: Sáfár Szin­tia   6. b osz­tá­lyos tanuló (fel­ké­szítő nevelő: Hack Ibolya)

Tovább olva­som »

Ked­ves Szülők!
Ked­ves Nagy­cso­por­tos Óvodások!

A Sze­ged Tér­sége Eöt­vös József Gim­ná­zium, Álta­lá­nos Iskola
Pal­la­vi­cini Sán­dor Álta­lá­nos Iskola nevé­ben

sze­re­tet­tel meg­hív­juk a  ked­ves
Szülő­ket, Óvo­dá­so­kat, Érdeklődőket,

2014. már­cius 5-​​én 16 óra­kor kezdődő

JÁTÉ­KOS  DÉLUTÁNUNKRA.

Címünk: Alkot­mány krt. 15–17.            Tele­fon: 62/572–090

     PAL­LA­VI­CINI SÁN­DOR ÁLTA­LÁ­NOS ISKOLA

sorba

Ese­mény­nap­tár
2014. március

Idő

Ese­mény

Felelős

Nap

Óra

Már­cius 4.

14:00

Helyi sza­va­ló­ver­seny

Kovács Zol­tánné

Már­cius 5.

16:00

Ovi­sok az iskolában

Mun­ka­kö­zös­ség

Már­cius 5.

16:45

Báb­szín­házi előadás

IPR cso­port

Balogh Orso­lya

Már­cius 5.

Gro­sics Aka­dé­mia láto­ga­tása, mérkő­zé­sek Gyu­lán (Foci)

Busáné Balázs Rita,

Pig­niczki Zoltán

Már­cius 7.

14:00

Deszki Maros Menti Fesztivál

Gémes Józsefné,

Kovács Zol­tánné

Már­cius 7.

Bozsik iskola prog­ram (foci)

3–4. osz­tály

Busáné Balázs Rita

Már­cius 7.

Tél­te­me­tés

Alsós mun­ka­kö­zös­ség

Már­cius 14.

Nem­zeti ünnep-​​megemlékezés

4. évfo­lyam

Gémes Józsefné/​Udvardy Endre Ádám

Ros­suné Kovács Edit

Bíróné Mihálka Zsuzsa

Már­cius 14.

14:00

Kis­tér­ségi szavalóverseny

Szaty­mazi Álta­lá­nos Iskola

Kovács Zol­tánné

Már­cius 14.

Fizika ver­seny

Közép­döntő

Far­kas Róbert

Már­cius 19.

6. évfo­lyam fordítóversenye

Hack Ibo­lya,

Kol­lárné Gel­lai Tünde

Már­cius 19.

Kor­cso­lya

Pig­niczki Zoltán

Már­cius 19–20.

Ásvány­be­mu­tató

Már­cius 20.

Kis­tér­ségi Víz világ­napi vetélkedő

Min­den mun­ka­kö­zös­ségi tag

Már­cius 21.

Öko­nap

Aprólépés-​​vizes rajz­pá­lyá­za­tá­nak díja:

Leg­ak­tí­vabb iskola” díj

Liebsz­ter Ildikó

Már­cius 21.

Bozsik isko­lai prog­ram, 1–2. osztály

Busáné Balázs Rita

Már­cius 27.

15:15

Báb­szín­ház

Gémes Erzsé­bet

Már­cius 27.

Pap Kincső képzőmű­vé­szeti kiállítás

Aula

Balogh Orso­lya

Már­cius 21–22.

Lotz János szö­veg­ér­tési és helyes­írási verseny

Orszá­gos döntő

Bony­hád

Ber­táné Takács Erika,

Kol­lárné Gel­lai Tünde

Már­cius 24–28.

Happy-​​hét

Víz­fo­gyasz­tást nép­szerű­sítő egészséghét

Kor­cso­lya záró program

Busáné Balázs Rita,

Pig­niczki Zoltán

Sán­dor­falva, 2014. feb­ruár 28.

Nóg­rádi Erika
igaz­gató

Fel­hív­juk a Tisz­telt Szülők figyel­mét, hogy 2014. már­cius 13-​​án, csü­tör­tö­kön 17 órá­tól az egy­házi jogi sze­mély kép­vi­selői tájé­koz­ta­tást adnak az 1., 4., 5. évfo­lya­mos tanu­lók­nak és szü­le­ik­nek, hogy a hit és erkölcs­tan okta­tást milyen módon szervezik.

Az álta­lá­nos isko­lák vala­mennyi egy­ház kép­vi­selő­jé­nek lehető­sé­get biz­to­sí­ta­nak ebben az idő­pont­ban a bemu­tat­ko­zás­hoz, amennyi­ben rész­vé­teli szán­dé­ku­kat jel­zik az iskola igazgatójának.

Jön­nek a videók

Kez­det­nek az alsó­sok közül az 1. és 4. évfo­lyam cso­port­jai:

Itt a 2. és 3. évfo­lyam is:

Las­san elké­szült a felsős is:

Végül a 7.b külön:

Első­bá­lo­zók

Itt a szülők­nek is bemu­ta­tott nyi­tó­tánc vide­ója. Jó szó­ra­ko­zást!

Ez pedig a felsős farsangon:

tudasfa02_gs

A tudás fája az aulában

Egyedi kön­tösbe öltö­zött a sán­dor­falvi Pal­la­vi­cini Sán­dor Álta­lá­nos Iskola aulája. Az intéz­mény három évvel ezelőtt elké­szült épü­let­ré­sze eddig egy­ön­tetű fehér falát a jövő­ben a tudás fája díszíti.

A gran­di­ó­zus, meg­kö­ze­lítő­leg 10 méter szé­les és 13 méter magas fal­fe­lü­let kide­ko­rá­lá­sá­nak ötlete már rég­óta fog­lal­koz­tatta az iskola veze­té­sét. „Saj­nos a fala­kat nem tud­juk taka­rí­tani, védő­bo­rí­tás fel­he­lye­zé­sére pedig az épü­let­rész kiala­kí­tá­sa­kor anyagi okok miatt nem volt lehető­ség. Sze­ret­tünk volna egy alter­na­tív meg­ol­dást találni a prob­lé­mára, így került napi­rendre a felü­le­tek fest­mé­nyek­kel tör­ténő lefe­dése, ami egy­szerre prak­ti­kus és muta­tós” – árulta el por­tá­lunk­nak Nóg­rádi Erika, az iskola igaz­ga­tónője. Hoz­zá­tette, a dél­nyu­gati oldal már mére­tei, tago­lása okán is elő­re­ve­tí­tett egy fára épülő kom­po­zí­ciót, így tulaj­don­kép­pen konk­rét elkép­ze­lés­sel for­dul­tak Szi­vos Sán­dor gra­fi­kus­hoz…

(Írta: Szuda Sán­dor; Fotó: Gémes Sándor)

A tel­jes cikk elol­va­sása a SZEGEDMA.HU portálon

QR Code Business Card