Keresés
Könyvtár
Naptár
2014. december
H K S C P S V
« nov    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Véletlenek
halloween2010-010
Időjárás
Sándorfalva
2014. december 20. szombat, 20:24
Tiszta
Tiszta
5°C
Hő-érzet: 2°C
Szelek: 4 km/h SSE
Előjelzés 2014. december 20. szombat
nappal
Részben napos
Részben napos
11°C
Szelek: 11 km/h WNW
éjszaka
Eső
0°C
Szelek: 7 km/h W
More forecast...
 
Ma 2014. 12. 20, szombat, Teofil napja van. Holnap Tamás napja lesz.

ISKO­LA­KEZDŐ KISOKOS

 

Ked­ves Gye­re­kek! Tisz­telt Szülők!

Las­san véget ér a nyári szün­idő és ismét talál­koz­ha­tunk, de addig még sok a teendő.

Lás­suk:

 • Az alsó tago­za­to­sok­nak 1–4 osz­tály­ban dél­után 16 óráig NAP­KÖ­ZIS foglalkozást
 • 5.- 6. évfo­lya­mon dél­után naponta 2x 45 per­ces TANU­LÓ­SZO­BAI foglalkozást
 • 7. évfo­lya­mon dél­után IDEGEN-​​NYELVI (angol, kínai) – ECDL foglalkozást
 • 8. évfo­lya­mon dél­után FEL­VÉ­TELI ELŐ­KÉ­SZÍTŐ­KET – ECDL fog­lal­ko­zást szervezünk.
 • Ezen kívül választ­hat­nak a tanu­lók a TEHET­SÉG­GON­DOZÓTÖMEGSPORT-​​SPORTTUDÓS-​​KLUBÖKO fog­lal­ko­zá­sok­ból szep­tem­ber első hetében.

TAN­KÖNYV CSO­MA­GOK ÁTVÉTELE

 • 2013. augusz­tus 21. /​szerda       9–17.30 óráig
 • 22. /​csütörtök       8–16 óráig
 • Pót­nap – augusz­tus 26.  /​ hétfő       8–12 óráig

Kér­jük a Ked­ves Szülő­ket, hoz­zák maguk­kal a befi­ze­tést iga­zoló csekk máso­la­tát, illetve ingye­nes­ség ese­tén a jogo­sult­sá­got iga­zoló okirat másolatát

 

ÉTKE­ZÉS BEFI­ZE­TÉ­SÉ­NEK IDŐPONTJA

 • 2013. augusz­tus 21. /​szerda       9–17.30 óráig
 • 22. /​csütörtök       8–16 óráig
 • Pót­nap – augusz­tus 26.  /​ hétfő       8–12 óráig

 

JAVÍTÓÉS OSZ­TÁ­LYOZÓ VIZS­GÁK IDŐPONTJA

 • 2013. augusz­tus 26. /​hétfő             9–14 óráig

 

KAPU­NYI­TO­GATÓ AZ ELSŐS OSZTÁLYOKNAK

 • 2013. augusz­tus 22– 23.    14–16 óra­kor     Finta Zsoltné      of.
 • 2013. augusz­tus 23.           15–17 óráig       Mol­nár Hen­ri­ett of.

 

TAN­ÉV­NYITÓ ÜNNEP­SÉG     2013. augusz­tus 30.  17 órakor

 ELSŐ TANÍ­TÁSI NAP:    2013. szep­tem­ber 2.

Jó egész­sé­get és sike­res fel­ké­szü­lést kívánunk!

                                                                                                        Iskolavezetés

Sok prog­ram­mal és kirán­du­lás­sal telt a nyár a napköziben

VAKÁ­CIÓS  NAPKÖZI

Az igazi vaká­ció akkor jó, ha van benne sok-​​sok für­dés, kirán­du­lás, jó bará­tok, neve­tés, jó fil­mek, mozi, múzeum , köny­vek és ter­mé­sze­te­sen   pihe­nés, pihe­nés, pihenés.

Tovább olva­som »

Étke­zés befi­ze­té­sé­nek idő­pont­jai a 2013/​2014. tanév I. félévében

 

Meg­ne­ve­zés

Első nap 9–17:30-ig

Máso­dik nap: 8–16-ig

Pót­be­fi­ze­tés

8–12-ig

Hónap

Nap

Nap

Augusz­tus

21–22 (szerda-​​csütörtök)

26 (hétfő)

Szep­tem­ber

16–17 (hétfő-​​kedd)

19 (csü­tör­tök)

Októ­ber

21–22 (hétfő-​​kedd)

24 (csü­tör­tök)

Novem­ber

18–19 (hétfő-​​kedd)

21 (csü­tör­tök)

Decem­ber

9–10 (hétfő-​​kedd)

12 (csü­tör­tök)

 

Kér­nénk a Szülő­ket a befi­ze­tési napok betar­tá­sára! Amennyi­ben a kiírt napo­kon nem tör­té­nik meg a befi­ze­tés, illetve az ingye­ne­sen étkezők ese­té­ben az alá­írás, a követ­kező hónap­ban saj­nos nem áll módunk­ban gyer­me­ké­nek ellá­tást biztosítani!

 

Lemon­dás az alábbi tele­fon­szá­mon tehető meg reg­gel 9 óráig:

Tóth Ist­ván: 06–30-503‑7923

 

Ebéd befi­ze­té­sé­nél a ked­vez­mé­nyek­hez szük­sé­ges igazolások:

 • Gyer­mek­vé­delmi támo­ga­tot­tak: fény­má­so­lat a határozatról
 • Tar­tó­san beteg: orvosi igazolás
 • Három vagy több gyer­mek ese­tén: iga­zo­lás a csa­ládi pót­lék­ról (MÁK-​​tól, vagy banki átuta­lás­ról fénymásolat)

 

Tóth Ist­ván
gazdasági-​​ügyintéző

 Az alábbi idő­pon­tok­ban tar­tóz­ko­dik vezető az iskolában

Ügye­leti időpontok

Ügye­le­tet biz­to­sító vezető neve

Ügye­le­tet biz­to­sító vezető telefonszáma

2013. július 3. (szerda) 9–12 óra

Gémes Józsefné

30/428–81-05

2013. július 10. (szerda) 9–12 óra

Nóg­rádi Erika

20/555–14-49

2013. július 17. (szerda) 9–12 óra

Nóg­rádi Erika

20/555–14-49

2013. július 24. (szerda) 9–12 óra

Gémes Józsefné

30/428–81-05

2013. július 31. (szerda) 9–12 óra

Nóg­rádi Erika

20/555–14-49

2013. augusz­tus 7. (szerda) 9–12 óra

Balogh Orso­lya

20/777–12-64

2013. augusz­tus 14. (szerda) 9–12 óra

Balogh Orso­lya

20/777–12-64

Itt a szünidő

 

Képek az Erdei isko­lai kirándulásról

A 2012/​13-​​as tanév végén a hato­dik évfo­lyam erdei isko­lai tábo­ro­zá­son vett részt a Duna­ka­nyar­ban a Sze­gedi Kis­tér­ség– és Gaz­da­ság­fej­lesz­tési Non­pro­fit Kft. támo­ga­tá­sá­val. A vál­to­za­tos prog­ra­mo­kon (íjá­szat, terep­tan, éjsza­kai erdei túra, kirán­du­lás  a Bör­zsönybe, fél­drá­gakőgyűj­tés, kutyás prog­ram, vetél­kedő) a gye­re­kek sok érde­kes élménnyel, tudás­sal gaz­da­god­tak. Dél­utá­non­ként a nyári hőség­ben min­den­ki­nek jól esett fel­fris­sülni a tábor­hely hűs meden­cé­jé­ben. Remél­jük, az itt szer­zett tapasz­ta­la­to­kat  tanu­ló­ink a jövő­ben  hasz­no­sí­tani fog­ják, és élmé­nye­ikről még sokáig  beszél­nek majd.

Isten vele­tek cim­bo­rák, tovább…”

Endre bácsi képei Niki néni képei

 

Itt a vide­ója is:

QR Code Business Card