Visszaszámláló
Keresés
Könyvtár
Naptár
2015. március
H K S C P S V
« feb    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Véletlenek
halloween2010-043
Időjárás
Sándorfalva
2015. március 27. péntek, 23:07
Főleg felhős, záporokkal
Főleg felhős, záporokkal
9°C
Hő-érzet: 1°C
Szelek: 32 km/h NW
Előjelzés 2015. március 27. péntek
nappal
Változó felhőzet
Változó felhőzet
20°C
Szelek: 11 km/h NNW
éjszaka
Eső
7°C
Szelek: 25 km/h NNW
More forecast...
 
Ma 2015. 3. 27, péntek, Hajnalka napja van. Holnap Gedeon napja lesz.

Képes beszá­moló a közel­múlt eseményeiről

 

 

 A Játék­dzsun­gel­ben a 4. évfolyam   Vár­tuk a Mikulást
 Dal­ta­nu­lás angolul  Adventi ünnepség

Rejt­vény a decem­beri népszokásokból

 

Ked­ves Gyerekek!

Tölt­sé­tek ki a rejt­vény min­den víz­szin­tes sorát, és írjá­tok le a fő sor megoldását!

A meg­fej­tett kereszt­rejt­vényt elküld­he­ti­tek erre a címre: somi1105@gmail.com., vagy behoz­hat­já­tok az isko­lai könyvtárba!

A meg­fej­té­sek bekül­dé­sé­nek határ­ideje: 2013. decem­ber 18.

 A helyes meg­fejtők között aján­dé­ko­kat sor­so­lunk ki. Ered­mény­hir­de­tés decem­ber 20-​​án!

Aján­lott iro­da­lom a megoldáshoz:

Tát­rai Zsu­zsanna – Kará­csony Mol­nár Erika: Jeles napok, ünnepi szo­ká­sok című könyve, amely meg­ta­lál­ható az isko­lai könyv­tár­ban is.

A Rejt­vény táb­lá­zata innen tölt­hető le

 1.  Mi annak az édes­ség­nek a neve a kará­csony­fán, ame­lyet csak Magyar­or­szá­gon ismerünk?
 2. A hagyo­má­nyos kará­cso­nyi asz­tal­ról nem hiá­nyoz­hat ez a min­den kert­ben meg­ta­lál­ható fa csont­hé­jas ter­mése.  Bel­se­jéből, hogy szép, hibát­lan, vagy hibás, barna, — követ­kez­tet­tek a csa­lád­ta­gok egész­sé­gére.  Mi is volt ez a termés?
 3. Hogy hív­ják a Miku­lást kísérő ördög­szerű figu­rát, aki ijeszt­get és büntet?mikulás
 4. Holi­day magyarul?
 5. Miku­lást ilyen néven is ismer­jük. Neve? (Az 50-​​es évek­ben hono­so­dott meg az orosz gyed moroz tükörfordításaként)
 6.  Hogyan hív­juk egy szó­val a novem­ber 30-​​ától induló négy hetet, amely a kará­cso­nyi készülő­dés időszaka?
 7.  Mi a neve annak a német ere­detű, jel­leg­ze­te­sen kará­cso­nyi süte­mé­nyünk­nek, ame­lyet cuk­ros dió­val, vagy mák­kal töl­te­nek meg?
 8.  Mi a neve annak a nép­szo­kás­nak, amely­ben a fia­ta­lok éne­kelve ház­ról házra jár­nak és meg­ele­ve­ní­te­nek egy dra­ma­ti­kus játé­kot, köz­ben aján­dé­ko­kat fogad­nak el? (Tár­gyi kel­lé­kük: egy játék jászol)
 9.  A XIX. sz. végétől Mik­lós szlo­vák nevén hív­juk azt a piros kabá­tos, nagy sza­kállú jósá­gos öre­get, aki decem­ber ele­jén meg­aján­dé­kozza a gye­re­ke­ket. Ki is Ő?
 10.  Régen almával-​​dióval fel­dí­szí­tett faág állt a paraszt­szo­bák­ban a kará­csony tisz­te­le­tére. Ma mi áll a laká­sok­ban a kará­csony ünnepén?
 11.  A kará­cso­nyi vacsora leg­el­ter­jed­tebb fogása. A népi hie­de­lem sze­rint, aki ezt eszi kará­csony­kor, annak sosem lesz üres a pénz­tár­cája a követ­kező évben.   Miből készül ez az étel?
 12.  Decem­ber 13-​​án kez­dik készí­teni ezt a bútor­da­ra­bot, és 24-​​én feje­zik be. Elké­szülve, tulaj­do­nosa magá­val viszi a kará­csony éjsza­kai misére, ott rálépve, mági­kus képes­sé­gek­nek lesz bir­to­kosa, mert meg fogja látni a falu boszor­ká­nyait.  Hogy hív­ják ezt a bútordarabot?
 13.  Mági­kus erőt tulaj­do­nít a nép­hit ennek a gyü­mölcs­nek. Úgy tar­tot­ták, és helye­sen, hogy aki ezt fogyasz­totta, az, szép és egész­sé­ges lesz. Kará­csony­kor a csa­ládfő annyi felé vágta ezt a gyü­möl­csöt, ahá­nyan vol­tak a csa­lád­ban. Min­denki kapott belőle, hogy össze­tart­son a csa­lád. Mi ez a gyümölcs?
 14.  Vidá­man búcsúz­tat­juk el az év utolsó nap­ját. A nap neve?Betlehem
 15.  Hogyan hív­juk azt a nép­szo­kást, ami­kor fia­ta­lok éne­kelve jár­ták a falut, meg-​​megálltak egy ház­nál, és enge­dély­ké­rés után kará­cso­nyi dalo­kat éne­kel­tek? Ezért a házi­ak­tól valami aján­dé­kot kaptak.
 16.  Tojás­fe­hér­jéből és cukor­ból készül ez az édes­ség a kará­csony­fán. Mi a neve?
 17.  Decem­ber 28-​​ához, az Apró­szen­tek Nap­já­hoz kötődő nép­szo­kás. Az a hie­de­lem fűző­dik hozzá, hogy aki átesett ezen a szer­tar­tá­son, azt az ártó szel­le­mek nem bánt­hat­ják, továbbá tes­tét nem lep­he­tik el kiüté­sek. Mi volt ez a népszokás?
 18.  A bor­hoz kap­cso­ló­dik ez a nép­szo­kás. Decem­ber 27-​​én, János nap­ján mit végez­tek a bor­ral? Az ilyen bort aztán gyógy­szer­ként használták.
 19.  Mi volt az a nép­szo­kás, ame­lyet Szil­vesz­ter éjje­lén a lányok végez­tek? Hideg vízbe öntöt­ték a fel­for­ró­sí­tott anya­got, és a kapott figu­rá­ból jósol­tak jövendő­be­li­jük fog­lal­ko­zá­sára. Mi volt ez a művelet?

     Jó rejt­vény­fej­tést kívánok!

Szán­tóné Somo­gyi Katalin

könyv­tá­ros

Összeg­zés az Egész­ség­hét programjairól

A Pal­la­vi­cini Sán­dor Álta­lá­nos Iskola tanu­lói novem­ber hónap­ban sokat tevé­keny­ked­tek annak érde­ké­ben, hogy megőriz­zék egész­sé­gü­ket Az Isko­lai Egész­ség­hét vál­to­za­tos prog­ra­mok­kal, érté­kes előa­dá­sok­kal, szó­ra­koz­tató játé­kok­kal hívta fel kicsik és nagyok figyel­mét leg­na­gyobb érté­künk — az EGÉSZ­SÉG — megőrzésére

A prog­ram­he­tet sok moz­gás — zenés reg­geli torna, kerék­pá­ro­zás a Nádas tóhoz, utcai futás, futó­ver­seny — jel­le­mezte Busáné Balázs Rita, Fekete Gábor, Pig­niczki Zol­tán test­ne­velő taná­ra­ink köz­remű­kö­dé­sé­vel. A műfü­ves pályán tanu­ló­in­kat meleg tea, téli-​​fagyi fogadta ven­dég­lá­tónk a sán­dor­falvi SE vezetője, Barna Ist­ván volt. Az iskola szer­dán alma­na­pot tar­tott, a har­ma­dik szü­net­ben közel 600 tanuló hara­pott egy­szerre a finom hazai almába.

A keddi Tole­ran­ci­a­na­pon a nyol­ca­di­ko­sok sze­mé­lyes talál­ko­zás­sal ismer­het­ték meg az aka­dá­lyo­zott embe­rek élet­vi­teli sajá­tos­sá­gait, kere­kes­szé­kes aka­dály­pá­lya vala­mint a sötét­szoba fel­ada­tai hív­ták fel tanu­ló­ink figyel­mét a más­ság nehéz­sé­ge­ire. A Sze­gedi Fogya­ték­kal élők Egye­sü­le­té­nek tag­jai mély benyo­mást tet­tek a gye­re­kekre, emberi tar­tá­suk, élet­szem­lé­le­tük, aka­rat­ere­jük pél­da­ként szol­gált az élet tel­jes­sé­gé­nek meg­élé­sére, a tole­ráns emberi maga­tar­tás kiala­kí­tá­sára. Dr. Fényesné Kalu­gyer Kata­lin tanárnő veze­té­sé­vel min­den évfo­lya­mon rend­ha­gyó bio­ló­gia és osz­tályfő­nöki órá­kat szer­vez­tünk. Az ötödik-​​hatodik évfo­lya­mon dr. Szi­ve­riné Hor­váth Juli­anna, Sle­zákné Kiss And­rea, Sinkó Réka védőnők a testi higi­éné, az egész­sé­ges táp­lál­ko­zás sza­bá­lyait taní­tot­ták meg.  Dr. Takács And­rea dok­tornő sze­xu­á­lis fel­vi­lá­go­sító előa­dást tar­tott a hete­di­ke­sek­nek, míg dr. Sze­ke­res Szil­via előa­dá­sá­val a kis­di­á­ko­kat jut­tatta hasz­nos ismeretekhez.

Az alsó tago­za­tos osz­tá­lyok nagy sikert arat­tak „Zöld­ség­szo­bor” kiál­lí­tá­suk­kal, melyet az aulá­ban tekint­het­tünk meg. A kiseb­bek is egész héten aktí­vak vol­tak, hiszen a Tóthné Dékány Edit, Feke­téné Szi­lasi Gizella, Széll Ber­na­dett máso­dik évfo­lya­mos peda­gó­gu­sok által össze­ál­lí­tott fel­ada­to­kat nagy öröm­mel végez­ték el. Asz­falt­raj­zo­lás, gyü­mölcs­nap, fog-​​totó

és szá­mos más egész­sé­ges prog­ram várta őket is. Külö­nö­sen örül­tek a dél­utáni cso­por­tok az SFOOD kft. gyü­mölcs­ko­sa­rá­nak, mely­ből min­den­ki­nek jutott. A men­zán, akik iga­zán sze­re­tik pocak­ju­kat étke­zési szo­ká­sa­ik­ról tölt­het­tek ki kérdőí­vet, három sze­ren­csés diák sor­so­lás után juta­lom­ban is része­sült. Külö­nös isme­re­te­ket, jele­lést, a jel­be­széd alap­jait sajá­tí­tot­ták el a negye­di­ke­sek Tót Edit peda­gó­giai asszisz­tens, hiva­tá­sos jel­tol­mács segít­sé­gé­vel. Az Egész­ség­hét raj­zos témája az idén a moz­gás volt, a „Mozogni jó” című plak­át­ter­ve­ket az aulá­ban állí­tot­tuk ki. A moz­gal­mas hét fotóit olva­só­ink az isko­lai hon­la­pon tekint­he­tik meg.

Ma már az egész­ség min­den­ki­nek fon­tos érték, így évről-​​évre egyre több azok­nak a száma, akik anyagi támo­ga­tást biz­to­sí­ta­nak a prog­ra­mok– az EGÉSZ­SÉ­GES ISKOLA megvalósításához.

Köszön­jük a Sán­dor­falvi Álta­lá­nos Isko­lás Gyer­me­ke­kért Köz­ala­pít­vány, az EESZI Védőnői Háló­zat a,  Sán­dor­falvi SE, dr. Sze­ke­res Szil­via, dr. Takács And­rea és a  Szülői Mun­ka­kö­zös­ség támogatását!

Ese­mény­nap­tár
2013. december

idő

ese­mény

felelős

nap

óra

decem­ber

első hete

Angol képes szó­tá­rak kiállítása

Hack Ibo­lya

Kol­lárné Gel­lai Tünde

decem­ber

első hete

Kará­cso­nyi daltanulás

Laka­tos Krisztina
5. csü­tör­tök 900

Miku­lás Kupa

(kis­tér­ségi)

7–8. évfo­lyam

Busáné Balázs Rita

Pig­niczki Zoltán

6. pén­tek 730

Miku­lás reg­geli torna”

Fekete Gábor
6. pén­tek 5. órá­ban

Miku­lás ünnepség

alsó tago­zat

Rod­lerné Tábo­rosi Anna
6. pén­tek 1400–1500

Vidám sport­váltó”

DÖK prog­ram a felső tagozatosoknak

Balogh Orso­lya

Fekete Gábor

10. kedd 1400

Lotz János szö­veg­ér­tési és helyes­írási verseny

7–8. évfo­lyam

Ber­táné Takács Erika
11. szerda

Író-​​olvasó talál­kozó a Pal­la­vi­cini Kastélyban

Lackfi János­sal

Kósa Lajosné

Mol­nár Henriett

Finta Zsoltné

Juhászné Szél Edit

12. csü­tör­tök 1400

Orszá­gos tör­té­ne­lem tan­tár­gyi verseny

7–8. évfo­lyam

Ber­táné Takács Erika
12. csü­tör­tök

Téli tár­lat”

Kiál­lí­tás az emelt szintű raj­zos osz­tá­lyok munkáiból

Balogh Orso­lya

Liebsz­ter Ildikó

Török Zsu­zsanna

12. csü­tör­tök 1700

Adventi ünnep­ség

Nóg­rádi Erika

Hor­váth Csilla Dalma

13. pén­tek

Bozsik torna

1–4. évfo­lyam

Busáné Balázs Rita

Pig­niczki Zoltán

19. csü­tör­tök 1630

Kará­cso­nyi gyer­mek hangverseny”

Bálóné Karasz Erika

Hor­váth Csilla Dalma

Folya­mat­ban: Korcsolyázás

Sán­dor­falva, 2013. novem­ber 28.

Nóg­rádi Erika
igaz­gató

Képek az elmúlt hetek történéseiről

 Hal­lo­ween az iskolában  Isko­lai pró­za­mondó verseny

Aján­dék­köny­vek érkeztek!

 Ked­ves Olvasók!

 A sze­gedi Peda­gó­giai Könyv­tár­ból kap­tunk aján­dékba könyveket!

 Isme­ret­ter­jesztő iro­da­lom a művé­szet, fes­té­szet iránt érdeklődőknek:

 • A művé­szet tör­té­nete Magyarországon
 • Az Iparmű­vé­szeti Múzeum gyűjteményei
 • A fes­té­szet műhelyében
 • 20. szá­zadi magyar fes­té­szet és szobrászat
 • A XIX. szá­zad művészete
 • XIX. szá­zadi fran­cia festészet
 • Kol­lázs és montázs
 • Bara­bás Mik­lós, Szi­nyei Merse Pál, Monet, Raf­fa­ello, Tizi­ano, Cézanne, Goya, Gio­tto életműve

 

A magyar tör­té­ne­lem ese­mé­nyeit bemu­tató olvasmányok:

books1

Bővült a választék

 • Buda vissza­ví­vása 1686
 • Pákozd, 1848
 • A hon­ala­pító Szent Ist­ván király

 

Szép­iro­da­lom:

 • Szabó Magda: Freskó
 • Cso­ko­nai Vitéz Mihály: Karnyóné
 • József Attila: Gyöngy a csillag
 • Ker­tész Erzsé­bet: Úttörő asszonyok
 • Sla­womir Mro­zek: Mene­kü­lés Délre
 • Alf­red Amanda: Bee­tho­ven éle­té­nek regénye
 • Gale­otto Mar­zio: Mátyás király­nak kiváló, bölcs, tré­fás mon­dá­sa­i­ról és tet­te­iről szóló könyv
 • J.D. Salin­ger: Zabhegyező

 Keres­sé­tek a köny­ve­ket az isko­lai könyvtárban!

 

Szán­tóné Somo­gyi Kata­lin
könyv­tá­ros

Egészségnap-​​kérdőív

Az SFOOD Gast­ro­nomy Kft. által támo­ga­tott Egészségnap-​​kérdőív kitöltői közül 3 tanuló aján­dék­cso­ma­got nyert:

 • Pászti Hédi 7.b osztály
 • Fekete Csaba 5.a osztály
 • Laczkó Anett 3.c

Gra­tu­lá­lunk!

S-​​Food Gast­ro­nomy Kft.

SF02 SF01
QR Code Business Card