Visszaszámláló
Keresés
Könyvtár
Naptár
2015. szeptember
H K S C P S V
« aug    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
Időjárás
Sándorfalva
2015. szeptember 5. szombat, 18:11
Főleg felhős
Főleg felhős
20°C
Hő-érzet: 20°C
Szelek: 11 km/h WNW
Előjelzés 2015. szeptember 5. szombat
nappal
Vihar, villámlás
Vihar, villámlás
21°C
Szelek: 4 km/h NNW
éjszaka
Vihar, villámlás
12°C
Szelek: 11 km/h NW
More forecast...
 
Ma 2015. 9. 5, szombat, Viktor, Lőrinc napja van. Holnap Zakariás napja lesz.

Képek a Pal­la­vi­cini ünnepségről

 

sajtokozlemeny ÖKO-01 sajtokozlemeny ÖKO-02

 

TÁJÉ­KOZ­TATÓ

Álta­lá­nos isko­lai beirat­ko­zás
2014.

1. Az álta­lá­nos isko­lai beirat­ko­zás kije­lölt időpontjai:

2014.április 28. (hétfő) 8,00–18,00 óra

2014.április 29. (kedd) 8,00–18,00 óra

2014.április 30. (szerda) 8,00–18,00 óra

Tovább olva­som »

Könyv­tár­hasz­ná­lati vetélkedő

„…Kőrösi Csoma Sán­dor — bölcső­jét kereste a magyar­nak…”(Szé­che­nyi István)

A Vörös­marty Mihály Álta­lá­nos Iskola Sze­ge­den ebben az évben is meg­hir­dette a tan­ke­rü­leti könyv– és könyv­tár­hasz­ná­lati ver­se­nyét a 7–8. osz­tá­lyos tanu­lók szá­mára, Kőrösi Csoma Sán­dor szü­le­té­sé­nek 230. évfor­du­lója alkal­má­ból. A vetél­kedő első for­du­ló­já­ban pla­ká­tot készí­tett csa­pa­tunk Liebsz­ter Ildikó tanárnő irá­nyí­tá­sá­val Kőrősi Csoma Sán­dor és uta­zá­sai témában.

A máso­dik for­du­lóra 2014. ápri­lis 2-​​án került sor. A Vörös­marty Mihály Álta­lá­nos Iskola igaz­ga­tónője meg­nyi­tó­já­ban kiemelte a könyv­tár­hasz­ná­lat és az infor­má­ció­szer­zés fon­tos­sá­gát. Izgal­mas és érde­kes fel­ada­tok­kal bizo­nyí­tot­ták a csa­pa­tok, hogy meg­is­mer­ték Kőrösi Csoma Sán­dor éle­tét, uta­zá­sait. Az első fel­adat­ban magyar hang­zású mon­gol, per­zsa sza­vak magyar meg­fe­lelő­jét kel­lett meg­fej­teni. A máso­dik fel­adat­ban a Magyar Értel­mező Kézi­szó­tár hasz­ná­la­tára volt szük­ség a (zsin­dely­tető, szé­kely, sáf­rány, szol­ga­diák szattyán) sza­vak jelen­té­sé­nek leírá­sára.  Követ­ke­zett a kereszt­rejt­vény, amely­ben Kőrösi Csoma Sán­dor uta­zá­sa­i­ról, műve­iről szer­zett tudá­su­kat mutat­ták be a tanu­lók. A ver­seny további részé­ben szé­kely kaput „farag­tak” a csa­pa­tok leírás alap­ján. A fel­adat­meg­ol­dá­sok között a csa­pa­tok ismer­tet­ték a Kőrö­siről készí­tett pla­kát segít­sé­gé­vel a nagy fel­fe­dező, nyel­vész munkásságát.

Isko­lánk 7. osz­tá­lyos csa­pata (Pászti Hédi, Tar­tóczki Ist­ván, Tápai Anna, Kóbori-​​Kovács Leila) a nemes vetél­ke­dés­ben 3. helye­zést ért el. Aján­dékba egy-​​egy köny­vet kap­tak a csa­pat­ta­gok az okle­vél mellé. Gra­tu­lá­lunk nekik! Köszön­jük Liebsz­ter Ildikó tanárnő segít­sé­gét a pla­kát elké­szí­té­sé­ben, a kol­lé­gák és az isko­la­ve­ze­tés segít­sé­gét a felkészülésben.

Szán­tóné Somo­gyi Kata­lin
könyv­tá­ros­ta­nár

 

Raj­zos fog­lal­ko­zás a leendő elsősöknek A tojás­fes­tés­sel ismer­ked­nek diákjaink

Raj­zos eredmény

A SZTEJKI Weö­res Sán­dor Álta­lá­nos Iskola a „Weöres7” kere­té­ben a Sze­gedi tan­ke­rü­let álta­lá­nos isko­lái szá­mára ver­sil­luszt­rá­ciós rajz­pá­lyá­za­tot hirdetett.

Isko­lánk alsós és felsős tanu­ló­i­val sok szép rajz­zal nevez­tünk a pályázatra.

Díja­zott tanulóink:

alsós kate­gó­ria

  • I. hely    Kar­dos Sára 3.A (fel­ké­szítő nevelő: Török Zsuzsanna)
  • II. hely   Dunszt Regina 1.B (fel­ké­szítő nevelő: Balogh Orsolya)

felsős kate­gó­ria

  • I. hely    Nagy Szi­mo­netta 5.B (fel­ké­szítő nevelő: Török Zsuzsanna)

 Gra­tu­lá­lunk!

QR Code Business Card