Visszaszámláló
Keresés
Könyvtár
Naptár
2015. október
H K S C P S V
« szept    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
Időjárás
Sándorfalva
2015. október 9. péntek, 12:28
Főleg felhős
Főleg felhős
12°C
Hő-érzet: 13°C
Szelek: 4 km/h S
Előjelzés 2015. október 9. péntek
nappal
Főleg felhős, záporokkal
Főleg felhős, záporokkal
16°C
Szelek: 7 km/h S
éjszaka
Felhős
8°C
Szelek: 4 km/h E
More forecast...
 
Ma 2015. 10. 9, péntek, Dénes napja van. Holnap Gedeon napja lesz.

I. Balás­tyai Könyvolimpia

Az oklevél

Az okle­vél

Első alka­lom­mal ren­dezte meg játé­kos, spor­tos könyv­is­me­reti vetél­kedő­jét 2014. május 17-​​én a Balás­tyai ÁMK Könyv­tára Kis­te­lek, Szaty­maz, Balás­tya, Sán­dor­falva tele­pü­lé­sek 20 fős csa­pa­ta­i­nak rész­vé­te­lé­vel. A ver­seny célja a köny­vek és az olva­sás nép­szerű­sí­tése volt. A fel­ké­szü­lés során az álta­lá­nos isko­lá­sok­nak, közép­is­ko­lá­sok­nak, felnőt­tek­nek 45! szép­iro­dalmi köny­vet kel­lett elol­vas­niuk, hiszen ezek művek tar­tal­mára, sze­replőire építve állí­tot­ták össze a szer­vezők az inter­ak­tív, szó­ra­koz­tató feladatokat.

A meg­nyitó után min­den csa­pat ünne­pé­lyes bevo­nu­lása követ­ke­zett, ahol a csa­pa­tok egy tet­szés sze­rint válasz­tott művet jele­ní­tet­tek meg jel­mez­zel, ének­kel, tánc­cal, zené­vel, szö­veg­gel. Ezután indul­tak a cso­por­tok a menet­le­vél által meg­ha­tá­ro­zott sor­rend­ben az állo­má­sokra. A dél­előtti fel­ada­tok során ver­se­ket ismer­tünk fel, pla­ká­tot raj­zol­tunk a köny­vek­hez, idé­ze­tek alap­ján ismer­tük fel a sze­replő­ket, totót, apró­hir­de­té­se­ket fej­tet­tünk meg, össze­rak­tuk a köny­ve­ket író, cím, sze­replők kivá­lasz­tása alap­ján. Dél­után kre­a­tív és ügyes­ségi fel­ada­tok követ­kez­tek. A szer­vezők néma­já­ték­ban jele­ne­te­ket adtak elő a művek­ből, utána a jel­mezbe öltö­zött sze­replők­ből is az írót, könyv­cí­met kel­lett kita­lálni. Toldi Mik­lós malomkő dobása helyett medi­cin­lab­dát dob­tunk hátra úgy, hogy köz­ben a fejün­kön egy köny­vet tar­tot­tunk meg. Össze­ke­ve­re­dett köny­ve­ket a szerzők betű­rendje sze­rint tet­tünk sorba. A szo­bor­já­ték­ban a Rómeó és Júlia híres erkély­je­le­ne­tét mutat­tuk meg.

Könyvolimpia csapatkép

A csa­pat

Saj­nos a ván­dor­ku­pát nem hoz­hat­tuk el, mert néhány pont­tal lema­radva máso­dik helye­zést értünk el! A csa­pat aján­déka egy könyv­cso­mag volt. Min­denki kapott fény­ké­pet a csa­pat­ról, és aján­dék­cso­ma­got is. Jól érez­tük magun­kat ezen a szom­bati napon, és szí­ve­sen ven­nénk részt jövőre is ezen az olimpián.

Az álta­lá­nos isko­lá­so­kat Bálint Laura, Csó­kási Liza, Huszka Ist­ván, Szél­pál Emese, Vásár­he­lyi Márta 4. osz­tá­lyos tanu­lók, a felső­sö­ket Ate­sán Dóra, Gonda Esz­ter, Mol­nár Esz­ter, Pász­tor Kata­lin, Tápai Anna diá­kok kép­vi­sel­ték! Büsz­kék vagyunk Sán­dor­falva csapatára!

Szán­tóné Somo­gyi Kata­lin
könyv­tá­ros­ta­nár

További képek:

 Ökonap  A 3.b az ökonapon
 Az 1.d a csa­ládi napon   A 3.b a csa­ládi napon

 

Gás­pár Sára a díjazott

Gáspár Sára-Gr

Idén Sára kapta a díjat

A 2013/​14. tan­év­ben Gás­pár Sára 8.c osz­tá­lyos tanuló kapta a Pal­la­vi­cini csa­lád által támo­ga­tott Pal­la­vi­cini Károly-​​díjat. Sára 8 éve kitűnő tanuló, emelt óra­szám­ban tanulja az angol nyel­vet, tanul­má­nyi mun­kája kiemel­kedő. Álta­lá­nos isko­lai évei alatt rend­sze­re­sen kép­vi­selte isko­lán­kat tanul­má­nyi ver­se­nye­ket, ahol nagyon szép ered­mé­nye­ket ért el. Sza­bad­ide­jé­ben hege­dül és sokat olvas. Tanul­má­nyait a Rad­nóti Mik­lós Kísér­leti Gim­ná­zium spe­ci­á­lis spa­nyol tago­za­tán folytatja.

Sze­re­tet­tel gra­tu­lá­lunk és büsz­kék vagyunk Rá!

Ered­mé­nyei:

5. osz­tály:

 • Europe direct– komp­lex angol nyelvi vetél­kedő sze­gedi for­duló 3. hely
 • Europe direct– komp­lex angol nyelvi vetél­kedő megyei for­duló 6. hely
 • Kis­tér­ségi angol szö­ve­g­értő ver­seny 1. hely

6. osz­tály:

 • Könyv-​​papír-​​olló regi­o­ná­lis angol nyelvi iro­dalmi műfel­dol­gozó ver­seny 2. hely
 • Könyv­tár­hasz­ná­lati ver­seny 2. hely
 • Angol megyei mese­mondó ver­seny 4. hely
 • Kis­tér­ségi angol szö­ve­g­értő ver­seny 1. hely
 • Kis­tér­ségi angol nyelv­he­lyes­ségi ver­seny 2. hely

7. osz­tály:

 • Orszá­gos tör­té­nelmi ver­seny– megyei for­duló 16. hely
 • Könyv-​​papír-​​olló regi­o­ná­lis angol nyelvi iro­dalmi műfel­dol­gozó ver­seny 5. hely
 • Kis­tér­ségi angol szö­ve­g­értő ver­seny 1. hely
 • Kis­tér­ségi angol teszt­meg­oldó ver­seny 1. hely

8. osz­tály:

 • Wil­liam Blake angol szép­ki­ej­tési ver­seny 7. hely
 • Kis­tér­ségi angol teszt­meg­oldó ver­seny 1. hely
 • Shakes­peare angol műfor­dító ver­seny megyei döntő­jébe jutott.

A Pal­la­vi­cini ünnep­ség a Városi TV-​​ben

A VTV május 8-​​án bemu­ta­tott Körút című műso­rá­ban beszá­molt isko­lánk fon­tos e ese­mé­nyéről. Alább meg­te­kint­he­tik a műsort, mely  a a tv műsor­tá­rá­ból való, vágott, csak a ripor­tot tar­tal­mazó változatban.

A Pal­la­vi­cini ünnepi napo­kat igazi majá­lis han­gu­lat­ban,
vidám Csa­ládi Nap­pal zártuk

2014. május 9-​​én az iskola udva­rába egyik pil­la­nat­ról a másikra bog­rá­csok, pik­nik sát­rak, kerti búto­rok, hatal­mas ugrá­ló­vá­rak kerül­tek. Dél­ben, bát­ran kihe­lyez­het­tük volna az „UDVAR MEG­TELT” táb­lács­kát, csa­lá­dok, osz­tály– és szülői közös­sé­gek népe­sí­tet­ték be a teret. Prog­ram­ja­ink között, több újdon­ság is akadt. 584 tanuló éne­kelte és „jelelte” a Tava­szi szél vizet áraszt… kez­detű nép­dalt, Berta Esz­ter, Gás­pár Sára és Rácz Mónika zenei kis­ére­té­ben. A jel­nyel­vet Tóth Edit jel­tol­mács mun­ka­tár­sunk, a tole­ran­cia emberi érté­két peda­gó­gu­sa­ink taní­tot­ták meg a gye­re­kek­nek. A felsős osz­tá­lyok Busáné Balázs Rita, Pig­niczki Zol­tán, Fekete Gábor taná­ra­ink fel­ké­szí­té­sé­vel íze­lítőt adtak a test­ne­ve­lés órák gya­kor­la­ta­i­ból. Hosszú évek óta nem lát­hat­tunk hasonló bemu­ta­tót, köszön­jük, hogy ilyen lel­ke­sen fel­újí­tot­ták ezt a régi hagyo­mányt. Test­ne­velőink ötle­teit ügye­sen való­sí­tot­ták meg a gye­re­kek. Újdon­ság volt az ere­deti mon­gol jurta fel­ál­lí­tása is, mely szin­tén nagy érdeklő­dést vál­tott ki. Külön­le­ges pályá­zat­tal kap­cso­ló­dott ren­dez­vé­nyünk­höz Fischerné Far­kas Irénke       cuk­rász vál­lal­kozó – szülő, aki „Ter­vezd meg álmaid tor­tá­ját” című pályá­za­tá­val hetek­kel koráb­ban lázba hozta tanu­ló­in­kat. Incike a több mint száz izgal­mas, gyö­nyörűen kivi­te­le­zett torta tervből az ere­deti kiírás­tól eltérve, nem egy, hanem három tor­tát sütött meg és a meg­nyitó része­ként meg­aján­dé­kozta a díja­zot­ta­kat. Feren­czy Mar­ga­réta (1.a) „Autó”-tortája,

Kovács Lóránt (2.a) „Ravasz Róka” és Bősi Rebeka „Ten­geri polip” tor­tája sze­met gyö­nyör­köd­tető és nagyon finom lett.   Nem marad­ha­tott ki a szí­nes prog­ram­vá­lasz­ték­ból a Lufi-​​bohóc, a Feel Good Dance Com­pany hip-​​hop tánc­együt­tes, a tanár-​​diák kosár­mérkő­zés, a STAMI művé­szeti bemu­ta­tói, a kabala kiál­lí­tás, asz­falt­rajz ver­seny, játék­sa­rok – sze­ren­cse­ke­rék­kel, hor­gá­szat­tal, célba dobás­sal, az osz­tá­lyok tán­cos bemu­ta­tója, a sze­gedi model­lezők repülő és autó bemu­ta­tója és a Déli Blokk Moto­ros Egye­sü­let pará­dés fel­vo­nu­lása és a gye­re­kek moto­roz­ta­tása sem. A támo­gató, segítő szülők közös­sége pazar ven­dég­lá­tás­sal kényez­tette a gye­re­ke­ket. A ragyogó nap­sü­tés­ben a Csa­ládi Nap dél­után­ján min­denki jól érezte magát!

Balogh Orso­lya igh.

Meg­kap­tuk a dró­nok fel­vé­te­leit, íme a csa­ládi nap madártávlatból:

Öko­nap az iskolában

Sán­dor­falva — A Fehér-​​tó tün­dé­rei cím­mel öko­na­pot tar­tot­tak szer­dán a sárd­or­falvi Pal­la­vi­cini Sán­dor Álta­lá­nos Iskolában.

Mun­ka­tár­sunk­tól — Dél­ma­gyar­or­szág napi­lap — 2014.05.05. 09:44

A diá­kok­kal játé­kos módon ismer­tet­ték meg a víz­fel­hasz­ná­lás csök­ken­té­sét köz­vet­len és köz­ve­tett módon. A prog­ram egy­ben a www.aprolepes.hu prog­ram­ban meg­hir­de­tett Szín­tiszta éle­terő – jövőnk záloga: a VÍZ című alko­tói pályá­zat ered­mény­hir­de­tése is volt.

A sán­dor­falvi iskola volt a leg­ak­tí­vabb a ver­se­nyen, amely 88 alko­tást neve­zett. Egy­ben a leg­agi­li­sabb tele­pü­lés címet is meg­sze­rez­ték, mivel az Alap­fokú Művé­szet­ok­ta­tási Intéz­mény­ből további 16 rajz érke­zett. A leg­ki­emel­kedőbb műve­ket a gálán díjazták.

For­rás: www.delmagyar.hu

QR Code Business Card