Visszaszámláló
Keresés
Könyvtár
órarend
zöld oldal
Naptár
2016. február
H K S C P S V
« jan    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
29  
Időjárás
Sándorfalva
2016. február 6. szombat, 19:22
Tiszta
Tiszta
5°C
Hő-érzet: -1°C
Szelek: 22 km/h SSE
Előjelzés 2016. február 6. szombat
nappal
Változó felhőzet
Változó felhőzet
9°C
Szelek: 11 km/h S
éjszaka
Részben felhős
1°C
Szelek: 11 km/h SSE
More forecast...
 
Ma 2016. 2. 6, szombat, Dóra napja van. Holnap Tódor napja lesz.

Tisztelt Szülök!

Tájé­koz­tat­juk Önö­ket, hogy isko­lánk­ban a szülői érte­kez­le­te­ket az alábbi idő­pon­tok­ban tartjuk:

  • Szep­tem­ber 15. — 2–3. évfolyam
  • Szep­tem­ber 16. — 4–5. évfolyam
  • Szep­tem­ber 17. — 6–7-8.évfolyam

Kez­dés idő­pontja: 16:30

Képek a tanévnyitóról

A műsor videója:

Eseménynaptár
2014. szeptember

Prog-2014-09

HIRDETMÉNY

 Ked­ves Szülők és Diákok!

 

Intéz­mé­nyünk­ben 2014. augusz­tus 28-​​án (csü­tör­tö­kön) 17.00 óra­kor kezdő­dik a tan­év­nyitó ünnepség.

Tisz­te­let­tel:

Hüvös László
igaz­gató

HIRDETMÉNY

 Ked­ves Szülők és Diákok!

 

Intéz­mé­nyünk­ben a 2014/​2015-​​ös tan­évre vonat­kozó tan­köny­vek kiosz­tása az alábbi üte­me­zés sze­rint történik:

 2014. augusz­tus 26. (kedd) 10.00–18.00 óra
Térí­té­ses tan­köny­vek kiosztása.

 Kér­jük, hogy min­denki hozza magá­val a befi­ze­tést iga­zoló csek­ket vagy annak másolatát!

 

2014. augusz­tus 27. (szerda) 10.00–18.00 óra
Térí­tés­men­tes tan­köny­vek kiosztása.

A köny­vek átvé­te­lé­hez szük­sé­ges bemu­tatni 3. évfo­lyam­tól az ingye­nes­ségi jogo­sult­ság érvé­nyes­sé­gét alá­tá­masztó dokumentumot.

 

 2014. augusz­tus 29. (pén­tek) 8.00–14.00 óra
Pótnap

 Kér­jük, hozza magá­val a befi­ze­tést iga­zoló csek­ket vagy annak máso­la­tát, illetve az ingye­nes­ségi jogo­sult­ság érvé­nyes­sé­gét iga­zoló doku­men­tu­mot, amennyi­ben térí­tés­men­tes tan­könyvre jogosult!

Sán­dor­falva, 2014. augusz­tus 15.

 Tisztelettel:

Hüvös László igazgató

Tisztelt Szülők!

 A 2013–14-es tanév javí­tó­vizsga idő­pontja: 2014. augusz­tus 25-​​én 10.00–13.00. óráig

Helye: Pal­la­vi­cini Sán­dor Álta­lá­nos Iskola, Sán­dor­falva, Alkot­mány krt. 15–17.

Hüvös László
Igazgató

Sándorfalva — Újszentmargita Hortobágyon
Képek és a diákok élménybeszámolói
(Atesán Dóra, Gáspár Eszter, Galambos Tamás, Dimovics Laura, Purgel Kende, Tartóczki István, Kóbori-​​Kovács Leila, Bús Emese)

Kirán­du­lás Hortobágyra

Hét­főn reg­gel nagyon korán fel­kel­tem. Nem azért, mert izga­tott vol­tam, hanem mert dör­gésre és vil­lám­lásra ébred­tem. Miután kons­ta­tál­tam az idő­já­rást, ráhan­go­lód­tam a napra, és a tényre, misze­rint mind­járt eluta­zom az isko­la­tár­sa­im­mal négy napra a Hor­to­bágyra. Azért, hogy jól érez­zem magam a bará­ta­im­mal és taná­ra­im­mal, hogy tanul­jak (nem mate­kot), és azért, ami ennek a prog­ram­nak a lényege, hogy ismer­ked­jünk korunk­be­li­ek­kel, a test­vér­is­ko­lánk: az újszent­mar­gi­tai Hunyadi Mátyás Álta­lá­nos Iskola és Alap­fokú Művé­szeti Iskola tanu­ló­i­val. Nem sok­kal a bepa­ko­lás után a buszon ülve kb. 40-​​en zsi­bong­tunk a buszon. (Az uta­zás­ban talán az oda­ju­tást ked­ve­lem a leg­job­ban, mivel ilyen­kor még nin­cse­nek kötött prog­ra­mok (csak az ülés), Min­denki jól érzi magát, szto­riz­ga­tunk, és van olyan, aki élvezi, hogy négy tel­jes napig nem bor­zol­ják az ide­geit az öccsei (ez len­nék én). Szó­val ezer, plusz egy dol­got csi­ná­lunk. Hosszú uta­zás után, és miután kellően elmacs­ká­sod­tak az izmaim, meg­ér­kez­tünk az úti cél­hoz. Ahol pedig három éjsza­kát kel­lett eltöl­teni: az a Petőfi Sán­dor Iskola kol­lé­gi­uma volt. Kol­lé­gi­um­ban még nem nagyon vol­tam, sőt mond­juk meg az iga­zat soha nem vol­tam, ezért ez egy kicsit újdon­ság volt. Tet­szet­tek a négy ágyas szo­bák, és az még ráadás volt, hogy olya­nok­kal kerül­tem egy szo­bába, akik közel áll­tak hoz­zám. Még aznap vona­to­zunk egyet a Hor­to­bá­gyi Nem­zeti Park Halas­ta­va­i­nál, ahol a kilá­tóba is sike­rült fel­jut­nom, majd lejut­nom úgy, hogy nem szé­dül­tem le. (Ami jó jel, ha az ember­lá­nya tér­iszo­nyos.) Utána a Puszta Köz­pont­ban kézmű­ves­ked­tünk, múze­u­mo­kat néz­tünk meg. Köz­tük a Pász­tor Múze­u­mot, és a Kézmű­ves Múze­u­mot. Vacsora után pedig az udva­ron sportoltunk.

Tovább olva­som »

QR Code Business Card