Visszaszámláló
Keresés
Könyvtár
zöld oldal
Naptár
2015. november
H K S C P S V
« okt    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
Időjárás
Sándorfalva
2015. november 25. szerda, 17:12
Tiszta
Tiszta
3°C
Hő-érzet: 0°C
Szelek: 11 km/h NNE
Előjelzés 2015. november 25. szerda
nappal
Változó felhőzet
Változó felhőzet
4°C
Szelek: 4 km/h NNE
éjszaka
Záporok
-1°C
Szelek: 7 km/h NNE
More forecast...
 
Ma 2015. 11. 25, szerda, Katalin napja van. Holnap Virág napja lesz.

Erdei isko­lai kirándulás

Csil­la­gös­vé­nyen jártunk…

Idén a Fej-​​töri ver­seny leg­jobb­jait Pur­gel Csaba tanár úr egy aján­dék­ki­rán­du­lás­sal lepte meg. Május 23.-án az ópusz­ta­szeri Csil­la­gös­vény parkba men­tünk, ahol reme­kül érez­tük magun­kat. Mikor oda­ér­tünk évfo­lya­mon­ként kel­lett csa­pa­tokba állni. Első prog­ra­munk, a vessző­la­bi­rin­tus volt. Ver­se­nyez­nünk kel­lett és a hete­dik évfo­lyam nyert. Nagy volt az öröm.

DSCF4639 DSCF4640 DSCF4641 DSCF4638

Ezután volt az egyéni küz­de­lem, ahol tanár úr nyert. Mikor ennek vége lett kap­tunk 10 perc pihenőt. Ez idő alatt ettünk, ittunk, beszél­get­tünk. Miután letelt a 10 perc elmen­tünk a másik labi­rin­tus­hoz. Itt egy lapot kap­tunk annak a segít­sé­gé­vel kel­lett kita­lál­nunk. Mel­les­leg ez is időre ment, és ismét a hete­di­ke­sek győ­ze­del­mes­ked­tek. Egyéb­ként ez a labi­rin­tus a cso­da­szar­vast ábrá­zolta. Később elmen­tünk szám­há­bo­rúzni. Elő­ször az ötö­di­ke­sek és hato­di­ko­sok közös csa­pata nyert, majd ismét a hete­di­ke­sek győz­tek. Még volt fél óránk, így íjász­kodni men­tünk. Bárki kipróbálhatta.

Ez a kirán­du­lás nagyon jó volt, leg­töb­ben remé­lik, hogy jövőre is megyünk. Köszön­jük szé­pen Pur­gel Csaba tanár úrnak ezt a jó kirándulást.

Készí­tette: Varga Ale­xandra és Pászti Hédi
7.b osz­tá­lyos tanulók

Gofri-​​party a tanító néninél

Június 3-​​án kirán­dulni volt az 1.d osz­tály a tanyán.
Az első állo­más a szom­szé­dos vadász­ház­nál volt, ahol az idén sem sike­rült meg­szá­molni a ten­ger­nyi kis vad­ka­csát…
Ez nem szegte ked­vün­ket, mert önfe­ledt és vidám han­gu­lat­ban telt a délelőtt.

Köszön­jük szé­pen Bihaly Niki szü­le­i­nek, Pataki Lara anyu­ká­já­nak, Kónya Ádám apu­ká­já­nak, Erika mami­nak és Pityunak, hogy emlé­ke­ze­tessé tet­ték ezt a napot nekünk.

Bízom benne, hogy min­denki nagyon jól érezte magát.
(A képek leg­alább is erről tanúskodnak…)

Ezen a napon még a tanító néni háza is job­ban mosolygott…

Juhászné Szél Edit tanító néni

ERDEI ISKOLA
2014. június 10–13.

Hely­szín: Mecsek — Hegy­hát – Izmény – Hegy­hát Erdei iskola Izmény

Uta­zás: eme­le­tes autóbusszal

Indu­lás: június 10. kedd 8:00, gyü­le­kező: az Iskola utcai par­ko­ló­nál 7:30 – 7:45 között

 

Étke­zés, ellá­tás: első nap vacso­rá­tól utolsó nap ebédig napi három­szori étkezés.

Szál­lás: kőház­ban, 10–12 fős szobákban.

A szo­bá­to­kat tegyé­tek ott­ho­nossá, a szo­ba­ren­det pon­tozni fogjuk!

 

Tovább olva­som »

Ese­mény­nap­tár
2014. június

Idő Ese­mény Felelős
Nap Óra
Június 04. Nem­zeti össze­tar­to­zás napja

Ünnepi isko­lagyű­lés

Kisné Király Mária
Június 04. 17 óra Leendő első osz­tá­lyo­sok szülői értekezlet Nóg­rádi Erika

Ros­suné Kovács Edit

Bíróné Mihálka Zsuzsanna

Gyön­gyös­iné Bihal Beáta

Június

10–11-12–13.

Erdei iskola

Mecsek

6. évfo­lyam

Ber­táné Takács Erika

Hack Ibo­lya

Nagy Már­ton Ágnes

Pur­gel Csaba

Június 12. Köz­le­ke­dés­biz­ton­sági nap

Sán­dor­falvi Rendőrőrs

/​Civilek az iskolában/

Balogh Orso­lya
Június 13. 8 óra Bal­la­gási főpróba
Június 13. Osz­tá­lyozó értekezlet
Június 16. Test­vér­is­ko­lai vezetői találkozó
Június 19. 13 óra Tan­év­záró értekezlet
Június 19. 17 óra Tan­év­záró ünnepség Nagy Már­ton Ágnes

Hack Ibo­lya

Sán­dor­falva, 2014. június 03.

 Nóg­rádi Erika
igaz­gató

 „ A szó elszáll, az írás megmarad”

okl

A II. helye­zé­sért járó oklevél

Sze­ge­den a Juhász Gyula Gya­korló Álta­lá­nos Iskola ebben az évben is meg­ren­dezte 5–6. osz­tá­lyo­sok szá­mára a városi könyv– és könyv­tár­hasz­ná­lati vetél­kedőt. A ver­seny Móra Ferenc szü­le­té­sé­nek 135. és halá­lá­nak 80. évfor­du­ló­já­hoz kap­cso­lódva a Móra Ferenc és Sze­ged címet kapta.

A vetél­kedő első for­du­ló­ja­ként május 14-​​én isko­lánk csa­pata közös láto­ga­tást tett a Somo­gyi Könyv­tár Móra Ferenc kiál­lí­tá­sára. Itt Móra Ferenc éle­té­nek tár­gyi emlé­keit lát­tuk. A tár­lat­ve­ze­tés során a kéz­ira­tok, fény­ké­pek, raj­zok, köny­vek mellé érde­kes tör­té­ne­te­ket is hal­lot­tunk. A döntőre elő­ze­tes fel­adat­ként Móra Ferenc­cel készí­tet­tek kép­ze­let­beli ripor­tot a csapatok.

A máso­dik for­du­lóra, a döntőre május 27-​​én a gya­korló iskola könyv­tá­rá­ban került sor. Az író Isten kardja című mon­dá­já­hoz szí­nes illuszt­rá­ciót raj­zol­tunk. Totót töl­töt­tünk ki Móra Ferenc éle­té­vel, műve­i­vel kap­cso­lat­ban. Magyar és ide­gen sza­vak jelen­té­sét, szi­no­ni­máit, szó­lá­so­kat és köz­mon­dá­so­kat gyűj­töt­tünk össze kézi­köny­vek­ből és az inter­net segít­sé­gé­vel. Móra Feren­cet ábrá­zoló szob­ro­kat ismer­tünk fel fényképekről.

Az olva­sásra, kuta­tásra, fel­ké­szü­lésre for­dí­tott idő, szor­ga­lom meg­hozta a sikert! Máso­dik helye­zést értünk el!

Gra­tu­lá­lunk! Csa­pa­tunk tag­jai: Ate­sán Dóra, Dimo­vics Laura, Galam­bos Tamás, Pur­gel Kende 6. osz­tá­lyos tanulók.

Szán­tóné Somo­gyi Kata­lin
könyv­tá­ros­ta­nár

Kis­tér­ségi Ház­tar­tás­tan Verseny

A hagyo­má­nyok­hoz híven ebben a tan­év­ben is meg­ren­dez­tük a nyol­ca­di­ko­sok ver­se­nyét az Egész­sé­ges Táp­lál­ko­zás jegyé­ben. A fel­adat: terí­tés, Nut­ri­kid totó és hideg­tál, vala­mint arany­alma kok­tél készí­tése volt. A ren­dez­vényre 2014. 05. 22-​​én a tech­nika tan­kony­há­ban került sor, ahol a tanu­lók szor­gos­kod­tak.
A zsűri érté­ke­lése alap­ján, I. helye­zett isko­lánk 8. b-​​s csa­pata lett. Finta Emese Vin­cze Kata , Tóth Eli­za­bet tanu­lók ver­se­nyez­tek.
II. helye­zett a sze­gedi Weö­res Sán­dor Álta­lá­nos Iskola tanu­lói, Kothencz Nóra, Guvat Zsu­zsanna, Sis­ko­vics Amanda, III. helye­zett Szaty­mazi Álta­lá­nos Iskola csa­pata lett.
Köszön­jük a támo­ga­tást A Sán­dor­falvi Álta­lá­nos Isko­lás Gyer­me­ke­kért Köz­ala­pít­vány­nak és a Pal­la­vi­cini Sán­dor Álta­lá­nos Iskola vezetőségének.

Sike Csa­báné
tech­ni­ka­ta­nár, a ver­seny szervezője

QR Code Business Card