Visszaszámláló
Keresés
Könyvtár
órarend
zöld oldal
Naptár
2016. május
H K S C P S V
« ápr    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Időjárás
Sándorfalva
2016. május 7. szombat, 02:24
Tiszta
Tiszta
12°C
Hő-érzet: 12°C
Szelek: 4 km/h NNE
Előjelzés 2016. május 7. szombat
nappal
Részben napos
Részben napos
21°C
Szelek: 14 km/h NNE
éjszaka
Részben felhős
7°C
Szelek: 7 km/h NNE
More forecast...
 
Ma 2016. 5. 7, szombat, Gizella napja van. Holnap Mihály napja lesz.
  • Láto­ga­tás a pesti Holo­ka­uszt Múzeumban

2014. októ­ber 17.

A Holo­ka­uszt Múzeum meg­nyi­tása óta elő­ször szer­vez­tünk tanul­má­nyi kirán­du­lást a nyol­ca­dik osz­tá­lyo­sok szá­mára Budapestre.

Vonat­tal, vil­la­mos­sal utaz­tunk a múze­u­mig, ahová szi­gorú biz­ton­sági vizs­gá­lat után lép­het­tünk csak be. Két cso­portra osz­tot­tak ben­nün­ket, és tár­lat­ve­zetők magya­ráz­ták, mikor mit kell figyelnünk.

A nyolc bemu­ta­tó­te­rem a két világ­há­ború közötti idő­szak anti­sze­mita, zsidó –és roma­el­le­nes emlé­keit mutatja be sok-​​sok fény­kép­pel, ere­deti tár­gyak­kal, kina­gyí­tott tör­vé­nyek­kel. A döb­be­ne­tes benyo­mást fény– és hang­ef­fek­tu­sok tet­ték még élet közelibbé.http://mult-kor.hu/attachments/12589/holokiall4.jpg

Nagyon sok min­dent meg­tud­tunk erről az igaz­ság­ta­lan, val­lási ala­pon tör­ténő meg­kü­lön­böz­te­tésről, üldöz­te­tésről, nép­ir­tás­ról. Tör­té­ne­lem órán már tanul­tunk erről a kor­szak­ról, de így jóval könnyeb­ben el tud­juk kép­zelni eze­ket az embertelenségeket.

Utána még láto­ga­tást tet­tünk a Szent Ist­ván Bazi­li­ká­ban, meg­te­kin­tet­tük első magyar kirá­lyunk erek­lyé­jét, a Szent Jobbot.

Idé­ze­tek a részt­vevő nyolcadikosoktól:

A külső falon több ezer (172 312) magyar zsidó neve volt fenn, akik meg­hal­tak. A tár­lat­ve­zető elmondta, hogy a már­vány és a kő meg­em­lé­ke­zést jelent.” (Kiss Petra)

Nyolc ter­men men­tünk át, és én az utolsó kettő­nél nem bír­tam már ide­gek­kel.” (Nagy Csaba)

Az összes dolog érde­kes és hihe­tet­len volt.” (Gulyás Dániel)

Szörnyű volt, ahogy a get­tók­ban éltek, hogy csa­lá­do­kat sza­kí­tot­tak el, nagyon rossz lehe­tett ezek­nek az embe­rek­nek. Nagyon meg­ha­tott.” (Katona Noémi)

Sok bor­zal­mas dol­got lát­tunk, főleg a fil­men és a képe­ken: a mun­ka­tá­bor­tól az embe­ré­ge­té­sig min­den volt, nagyon meg­ré­mül­tünk a sok bor­zal­mas dolog miatt, úgy­hogy a végén a fény­ké­pez­ke­dé­sen nem bír­tunk moso­lyogni.” ( Mol­nár Gergely)http://mult-kor.hu/attachments/12589/holokiall2.jpg

Hihe­tet­len, mennyi embert aláz­tak meg, öltek meg zsi­dó­sá­guk miatt. Hálát adok a min­den­ség­nek, hogy nem abban a kor­ban élek. Tanul­ság szá­momra, hogy nem teszünk különb­sé­get fekete, fehér, kövér vagy sovány között. Mind­egyi­künk EMBER, és az embert sze­retni kell.” (Rovó Krisztina)

Sze­rin­tem fan­tasz­ti­kus, hogy ener­giát – és nem kis ener­giát – fek­tet­nek abba, hogy az áldo­za­tul eset­tek nevét összegyűj­tik, és így emlé­kez­nek rájuk. Még ma is gyűj­tik a neve­ket.” (Jano­vics István)

A végén a zsi­na­gó­gába men­tünk, ahol az akkori zsidó embe­rek imád­koz­tak. Hátul három sor üveg­pad állt híres embe­rek képé­vel.” (Vigh Noémi)

A Szent Ist­ván Bazi­li­kát végre belülről is lát­hat­tuk. Nagyon cso­dá­la­tos.” (Gábor Alexandra)

Talán ez a leg­szebb temp­lom, amit éle­tem­ben lát­tam.” ( Nagy Martina)

Kipró­bál­tuk a met­rót is, ami nagyon jó volt, de elhagy­tuk az osz­tályfő­nö­köt.” (Mihály Evelin)

A végére már nagyon fájt a lábunk, de meg­érte elmenni.” (Hegedűs Viktória)

IMG_20141215

Angolos siker!

Kovács Vik­tor 6.b osz­tá­lyos tanuló 3. helye­zést ért el az MM Pub­li­ca­ti­ons kiadó szer­ve­zé­sé­ben meg­ren­de­zett angol nyelvi inter­ne­tes ver­se­nyen. Vik­tor, aki emelt szin­ten tanulja az angolt nyel­vet, 7–8. évfo­lya­mo­so­kat sőt, még 9–10-es közép­is­ko­lá­so­kat is maga mögé uta­sí­tott. Két for­duló után még holt­ver­seny­ben az első helyen állt, a har­ma­dik for­duló érté­ke­lése után érte el a 3. helyezést.
Gra­tu­lá­lunk neki és nagyon büsz­kék vagyunk rá!

Mikulás az iskolában

DSC04687

A Pal­la­vi­cini Sán­dor Iskola alsós osz­tá­lyai az idén is nagyon vár­ták a Miku­lást. Decem­ber 5-​​én dél­előtt meg is érke­zett az iskola tor­na­ter­mébe, ám fájós láb­bal, így ő nem tudta elvinni az aján­dé­ko­kat. A gye­re­ke­ket kérte meg, hogy segít­se­nek neki és manó­já­nak. Így aztán aján­dé­ko­kat cso­ma­gol­tunk, fel­pa­kol­tuk a szán­kó­kat, jó meleg kesztyűt húz­tunk, mege­tet­tük a rén­szar­va­so­kat, átkel­tünk a Jeges-​​tengeren, végül a kéménybe is fel­mász­tunk, hogy min­den gye­rek meg­kap­hassa a várva várt ajándékot.

Per­sze mind­ezt vidám vetél­ke­dés kere­té­ben, így min­den gye­rek nem­csak nézője, hanem részese is lehe­tett Miku­lás és Marci manó történetének.

A gye­re­kek örö­mét a Házi­asszo­nyok Klubja tette tel­jessé, akik fáradt­sá­got nem kímélve min­den alsós tanu­ló­nak mézes­ka­lá­csot sütöt­tek. Ezúton is hálá­san köszön­jük támogatásukat!

 Széll Ber­na­dett és Tóthné Dékány Edit tanító nénik

Az ünnepség képei

 

Közlemény

Tisz­telt Szülők!

A 2014/​2015-​​ös tanév rend­jéről szóló 35/​2014. (IV.30.) EMMI ren­de­let 5.§ (6) bekez­dése értel­mé­ben a tan­év­közi szü­ne­tek nap­jain, ha azok mun­ka­napra esnek, az isko­lá­nak – szük­ség ese­tén – gon­dos­kod­nia kell a tanu­lók felügyeletéről.

Amennyi­ben 2014. decem­ber 22–23., illetve decem­ber 29–31. között bár­mely napra gyer­me­ké­nek isko­lai fel­ügye­le­tet igé­nyel, úgy decem­ber 05-​​ig az osz­tályfő­nök­nél írás­ban szí­ves­ked­jen ezt jelezni a tagintézmény-​​vezetőnek címezve a kérelmet!

Tisz­te­let­tel:

Hüvös László
tagintézmény-​​vezető

Megszépült a háztartástechnika szaktanterem!

A Csong­rád Megyei Keres­ke­delmi és Ipar­ka­mara „Tied a pálya” pálya­ori­en­tá­ciós fog­lal­ko­zás kere­té­ben rend­ha­gyó tech­nika órán vet­tek részt 7. és 8. osz­tá­lyos tanu­ló­ink. Az órán a Mes­ter­képző kft. gya­kor­lati okta­tói veze­té­sé­vel az ács – áll­vá­nyozó, a szá­razé­pítő (gipsz­kar­to­nos), asz­ta­los, a festő, díszítő, mázoló és tapé­tázó szak­mák­kal ismer­ked­tek meg a gye­re­kek. A gya­kor­lat kere­té­ben egy­szerű mun­ka­da­ra­bo­kat készí­tet­tek. A festő, díszítő gya­kor­lat folya­mán fes­tet­ték ki a tan­kony­hát. Nagy öröm­mel vet­tük bir­tokba a tiszta, szép, szí­nes, deko­ra­tív tan­ter­met a tanu­lók­kal! Köszön­jük a szer­vezők, a szak­ok­ta­tók és tanu­ló­ink munkáját!

A további sike­res együttmű­kö­dés kere­té­ben vár­juk más szak­mák gya­kor­lati meg­is­me­ré­sét is!

Sike Csa­báné
technikatanár

Eseménynaptár
2014. december

Esnat

 

QR Code Business Card