Visszaszámláló
Keresés
Könyvtár
órarend
zöld oldal
Naptár
2016. május
H K S C P S V
« ápr    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Időjárás
Sándorfalva
2016. május 28. szombat, 11:47
napos
napos
26°C
Hő-érzet: 30°C
Szelek: 4 km/h SE
Előjelzés 2016. május 28. szombat
nappal
Változó felhőzet
Változó felhőzet
28°C
Szelek: 7 km/h ESE
éjszaka
Főleg tiszta
16°C
Szelek: 4 km/h ESE
More forecast...
 
Ma 2016. 5. 28, szombat, Emil, Csanád napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Országos történelem tantárgyi verseny 7–8. évfolyamos diákoknak

A Nyugat-​​magyarországi Egye­tem orszá­gos ver­se­nyén, melyet 7–8. évfo­lya­mo­sok­nak hir­det­nek, évek óta részt vesz isko­lánk. A ver­seny anyaga az idén az euró­pai tör­té­ne­lem 476‑1301 közötti idő­sza­kát, a magyar tör­té­ne­lem 900-​​tól 1301-​​ig tartó kor­sza­kát ölelte fel.

Az első, vagyis isko­lai for­du­lóra 2014. decem­ber 11-​​én került sor. Tíz diá­kunk készült, majd küz­dött a fel­ada­tok­kal, ame­lyek nem kis fej­tö­rést szok­tak okozni a leg­job­bak­nak sem. De min­den­kép­pen hasz­nos, hogy kipró­bál­ják magu­kat, mér­cére teszik a tudá­su­kat egy ilyen ran­gos ver­se­nyen is.

A két leg­több pont­szá­mot elért tanuló dol­go­za­tát kell továb­bí­ta­nom a megyei ver­seny­szer­vező­nek, s ők fog­ják kép­vi­selni az isko­lát a megyei for­du­lón. Az idei tanév továbbjutói:

  1. helye­zett: Pur­gel Kende a osz­tály (fel­ké­szítő: Ber­táné Takács Erika)
  2. helye­zett: Gás­pár Esz­tera osz­tály (fel­ké­szítő: Ber­táné Takács Erika)

Gra­tu­lá­lok, és ered­mé­nyes fel­ké­szü­lést kívánok!

Ber­táné Takács Erika
munkaközösség-​​vezető

SZAVALÓVERSENY

Isko­lánk felső tago­za­tos diák­ja­i­nak 2014. decem­ber 4-​​én tar­tot­tunk sza­va­ló­ver­senyt. Azo­kat a diá­ko­kat vár­tuk, akik sze­ret­nek ver­set mon­dani, sze­ret­nek ver­se­lést hall­gatni, és álta­lá­ban sze­re­tik a ver­se­ket. A köl­té­sze­tet sze­re­tete hozott össze ben­nün­ket ezen a téli délutánon.

18 tanuló vál­lalta a meg­mé­ret­te­tést, s elfo­gu­lat­lan­ság nél­kül mond­ha­tom, hogy jobb­nál jobb előa­dá­so­kat hall­ha­tott a közön­ség, s nehéz volt dön­teni a legjobbakról.

A zsűri tag­jai vol­tak: Kol­lárné Gel­lai Tünde igaz­ga­tó­he­lyet­tes, Juhászné Szél Edit taní­tónő és Szán­tóné Somo­gyi Kata­lin könyvtárostanár.

Dön­té­sük a követ­kező lett:

  1. Bálint Laura 5.c osz­tály (fel­ké­szítő: Bálóné Karasz Erika)
  2. Domon­kos Katica 5.c osz­tály (fel­ké­szítő: Bálóné Karasz Erika)
  3. Katona Noémi 8.b osz­tály (fel­ké­szítő: Kisné Király Mária)
  4. Varga Éva 5.c osz­tály (fel­ké­szítő: Bálóné Karasz Erika)

 Gratulálok!

 Ber­táné Takács Erika
munkaközösség-​​vezető

TOLERANCIA NAP

 

Hagyo­mány a Pal­la­vi­cini Sán­dor Isko­lá­ban, hogy az egész­ség­hé­ten a nyol­ca­dik évfo­lyam tanu­lói külön­le­ges prog­ra­mon vesz­nek részt: fogya­ték­kal élő embe­rek­kel beszél­get­nek, bepil­lan­tást nyer­nek a min­den­nap­ja­ikba. Ez a TOLE­RAN­CIA NAP.

Elő­ször egy „sötét szo­bába” men­tünk be, ahol bekö­töt­ték a sze­mün­ket, s így kel­lett külön­féle tár­gya­kat, fűsze­re­ket fel­is­mer­nünk, leír­nunk a nevün­ket, töl­teni egy pohár vizet. Bizony­ta­lan mozog­tunk, nehe­zen tájé­ko­zód­tunk a min­den­na­pok­ban ismerős ének terem­ben. A tor­na­te­rem­ben kere­kes szé­kes aka­dály­ver­senyt ren­dez­tek, dob­tunk kosárra is – nem volt olyan egy­szerű, mint gon­dol­tuk. Ezután egy hal­lás­sé­rült, egy látás­sé­rült és agy alka­rok nél­kül szü­le­tett néni tör­té­ne­teit hall­gat­tuk meg. Beszá­mol­tak a nehéz­sé­ge­ikről, a min­den­nap­ja­ik­ról, a csa­lád­juk­ról. Nagyon tanul­sá­gos volt ez a nap mind­nyá­junk­nak, mivel a fogya­ték­kal élők mesél­ték el éle­tük tör­té­ne­tét, és így sok­kal mélyeb­ben át tud­tuk érezni érzé­se­i­ket.” Sár­in­ger Kata 8.c

A leg­ér­de­ke­sebb az előa­dás volt. Engem nagyon meg­érin­tett, hogy ezek az embe­rek mikre képe­sek! Nagyon meg­le­pett, ami­kor elmond­ták, hogy mind­annyi­uk­nak van csa­ládja, naponta főz­nek, mos­nak, taka­rí­ta­nak, gye­re­ket nevel­nek. Tisz­te­le­tet érzek irán­tuk, mert nem panasz­kod­tak, nem saj­nál­tat­ták magu­kat, hanem derű­sen, meg­elé­ge­dett­ség­gel beszél­tek az éle­tükről.” Szűcs Nóra 8.c

A diá­kok meg­ta­nul­hat­ták ezen a napon, hogy min­den sérült ember­nek joga van a tel­jes és méltó élet­hez, olyan körül­mé­nyek között, ame­lyek biz­to­sít­ják mél­tó­sá­gát, erő­sí­tik önbi­zal­mát, és meg­könnyí­tik aktív rész­vé­te­lét a közösségben.

Köszö­ne­tet feje­zem ki a prog­ram lebo­nyo­lí­tá­sá­hoz nyúj­tott segít­sé­gért a Sze­gedi Moz­gás­sé­rül­tek Alter­na­tív Egye­sü­le­té­nek és vezető­jük­nek, Nagy­pál Ist­ván­né­nak.

Dr. Fényesné Kalu­gyer Katalin

Eseménynaptár
2015. január

Eseménynaptár2015-01

Képek a karácsonyi ünnepségről

QR Code Business Card