Visszaszámláló
Keresés
Könyvtár
Naptár
2015. augusztus
H K S C P S V
« júl    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
Időjárás
Sándorfalva
2015. augusztus 3. hétfő, 08:33
napos
napos
20°C
Hő-érzet: 21°C
Szelek: 4 km/h ENE
Előjelzés 2015. augusztus 3. hétfő
nappal
Részben napos, záporok, villámlás
Részben napos, záporok, villámlás
30°C
Szelek: 7 km/h E
éjszaka
Részben felhős, vihar, villámlás
18°C
Szelek: 0 km/h ENE
More forecast...
 
Ma 2015. 8. 3, hétfő, Hermina napja van. Holnap Domonkos napja lesz.

LOTZ JÁNOS SZÖ­VEG­ÉR­TÉSI ÉS HELYES­ÍRÁSI VERSENY

 A Pal­la­vi­cini Sán­dor Iskola humán mun­ka­kö­zös­sége az idei tan­év­ben figyelt fel a Bony­hádi Petőfi Sán­dor Evan­gé­li­kus Gim­ná­zium és Kol­lé­gium által meg­hir­de­tett orszá­gos Lotz János szö­veg­ér­tési és helyes­írási ver­senyre, melyet 7. és 8. évfo­lya­mos diá­kok­nak ren­dez­nek. A ver­seny három for­du­ló­ból áll, s min­den for­duló három fel­adat­sor­ból: szö­veg­ér­tési fel­adat­lap­ból, toll­ba­mon­dás­ból és nyelv­tani fel­adat­lap­ból. A dol­go­za­tok meg­írá­sára 90 perc áll a ver­senyzők rendelkezésére.

A ver­seny célja:

  • a magyar nyelv ápolása,
  • a szö­veg­ér­tés mint kulcs­kom­pe­ten­cia fejlesztése,
  • a helyes­írás ala­po­sabb elmélyítése,
  • a tanu­lók nyelvi érzé­keny­sé­gé­nek fokozása,

- dr. Lotz János (világ­hírű nyel­vész­pro­fesszor, az MTA tisz­te­let­beli tagja, a George Washing­ton Díj kitün­te­tettje) éle­té­nek és mun­kás­sá­gá­nak szé­les kör­ben való meg­is­mer­te­tése a toll­ba­mon­dá­sok és szö­veg­ér­tési fel­ada­tok segítségével.

 Az isko­lai forduló

 2013. decem­ber 10-​​én zaj­lott az isko­lai for­duló. 13 hete­dik osz­tá­lyos és 12 nyol­ca­dik évfo­lya­mos diák oldotta meg a fel­ada­to­kat. A pont­szá­mo­kat a szer­vező iskola össze­sí­tette, s az elért ered­mé­nyek alap­ján a követ­kező tanu­lók kap­tak meg­hí­vást a megyei fordulóra:

1. helye­zett: Pászti Hédi 7.b osz­tá­lyos tanuló (fel­ké­szítő: Kol­lárné Gel­lai Tünde)
2. helye­zett: Sár­in­ger Kata 7.c osz­tá­lyos tanuló (fel­ké­szítő: Ber­táné Takács Erika)
3. helye­zett: Tar­já­nyi Gab­ri­ella 7.a osz­tá­lyos tanuló (fel­ké­szítő: Hack Ibolya)

8. évfo­lyam­ról egy tovább­ju­tónk lett: Gás­pár Sára 8. c osz­tá­lyos tanuló (fel­ké­szítő nevelő: Ber­táné Takács Erika)

Tovább olva­som »

Megyei ered­mé­nyek

 A Nyugat-​​magyarországi Egye­tem orszá­gos ver­se­nyén, melyet 7–8. évfo­lya­mo­sok­nak hir­det­nek, évek óta részt vesz isko­lánk. A ver­seny egy adott kor­szak euró­pai és magyar tör­té­nel­mét öleli fel (az idei évben 1815-​​től 1849. októ­ber 6-​​ig), és három for­du­ló­ból áll.

Az isko­lai for­du­lóra 2013. decem­ber 12-​​én került sor. A hete­di­ke­sek még nem tanul­ták ezt a tör­té­nelmi idő­sza­kot, így csak nyol­ca­di­kos tanu­lók nevez­tek a ver­senyre, össze­sen 9-​​en. S ahogy min­den évben, idén is a két leg­jobb ered­ményt elérő tanuló dol­go­za­tát kel­lett elküldeni.

  1. helye­zett: Gás­pár Sára  8.c osz­tály (fel­ké­szítő: Ber­táné Takács Erika)
  2. helye­zett: Berta Esz­ter 8.c osz­tály (fel­ké­szítő: Ber­táné Takács Erika)

 Ők a megyei for­du­lóra jutot­tak tovább, melyre Sze­ge­den került sor 2014. feb­ruár 20-​​án. A meg­mé­ret­te­té­sen Sára nem tudott részt venni, mert a ver­seny idő­pont­já­ban szó­beli fel­vé­teli vizs­gát tett.

Berta Esz­ter szé­pen helyt­állt, hiszen 9. helye­zést ért el.

Gra­tu­lá­lok!

Ber­táné Takács Erika
munkaközösség-​​vezető

Ese­mény­nap­tár
2014. ápri­lis

Idő

Ese­mény

Felelős

Nap

Óra

Ápri­lis 2.

14:30

Tan­ke­rü­leti könyv– és könyv­tár­hasz­ná­lati ver­seny 7–8. osztályosoknak

Sze­ged

Vörös­marty Mihály Álta­lá­nos Iskola

Szán­tóné Somo­gyi Katalin

Ber­táné Takács Erika

Ápri­lis 4.

 

Bozsik isko­lai prog­ram (foci)

1–2. osz­tály

Sze­ged, Rókus II.

Busáné Balázs Rita

Pig­niczki Zoltán

Ápri­lis 5.

 

Bozsik isko­lai prog­ram (foci)

3–4. osz­tály

Sze­ged, Rókus II.

Busáné Balázs Rita

Pig­niczki Zoltán

Ápri­lis 7.

 

Mak­kos­házi mate­ma­tika verseny

Szabó Judit

Ápri­lis 7.

 

Inter­ne­tes verseny

Udvardy Endre Ádám

Tovább olva­som »

KIÁL­LÍ­TÁS

BAL­LA­GÁS ELŐTT”
KINCSŐ 1.2

Pap Kincső kiállítása

2014.március 27 — ápri­lis 11.

Sze­ged és Tér­sége Eöt­vös József Köz­ok­ta­tási Intézménye

PAL­LA­VI­CINI SÁN­DOR ÁLTA­LÁ­NOS ISKOLA

 

A „bal­la­gás előtt” időt hatá­rozó elne­ve­zés min­denki szá­mára jel­zés értékű; jelenti azt, hogy az isko­lai éle­té­nek fon­tos dátu­má­hoz érkező valaki — Kincső — tár­la­tot ren­dez most alko­tá­sa­i­ból. Az 1.2 meg­je­lö­lés, már nem biz­tos, hogy ennyire álta­lá­no­san értel­mez­hető. Segí­tek a megfejtésben.

plakát 2k

    Pap Kincső a sze­gedi Eöt­vös József Gim­ná­zium végzős tanu­lója, ezért a most lát­ható kiál­lí­tása a bal­la­gása előtti fon­tos ese­mény, beszá­moló. A haj­rá­ban vagyunk, később már az érett­sé­gire kell oda­fi­gyel­nie. A szá­mí­tó­gé­pes nyelv­hasz­ná­lat­ból köl­csön­zött 1.2 meg­je­lö­lés­sel uta­lunk arra, hogy a fia­tal alkotó első kiál­lí­tása egy picinyke mutá­ció révén a máso­dik és az első is egy­ben. Elő­ször a gim­ná­zium falai között kerül­tek közön­ség elé Pap Kincső érté­kes tanul­mány­raj­zai. Ere­de­ti­leg Sán­dor­fal­vára készült a bemu­tat­kozó ese­mény, de taná­rai és osz­tályfő­nöke kikö­ve­telte a gim­ná­zi­umi bemu­tat­ko­zást. Lévén aktu­á­lis a bal­la­gás, még­hozzá hama­ro­san ezért az ere­de­ti­leg ter­ve­zett kiál­lí­tás előtt gyor­san meg­tar­tot­tuk az Eöt­vös­ben is e ren­dez­vényt már­cius 6–21 között – bár nem jelöl­tük 1.1-gyel. A sike­res kiál­lí­tást kis módo­sí­tás­sal áthoz­tuk Kincső első isko­lá­jába a Pal­la­vi­ci­nibe, tisz­te­legve ezzel az első – talán a leg­fon­to­sabb – alma mater előtt. Biz­tos vagyok benne, hogy a gon­do­san segítő, pályára irá­nyító angya­lok, név sze­rint Török Zsu­zsa, Balogh Orso­lya, Gémes Józsefné, Nóg­rádi Erika értő tevé­keny­sége nél­kül nem beszél­het­nénk most ifjú kiál­lító tehet­ségről és tárlatáról.

Tovább olva­som »

Idén keve­sebb munka érkezett

 

Itt meg­te­kint­hetők a pro­jek­tek (kat­tints a map­pára).
Ren­ge­teg új isme­re­tet sze­rez­hetsz belőlük. 
Kis­tér­ségi Víz­vi­lág­napi vetélkedő Ásvá­nyok
   
Úszás Las­san már megtanulunk

VÍZ ÉS ENER­GIA
Raj­zos eredmények

1. A Magyar Kör­nye­zet­vé­delmi és Víz­ügyi Múzeum „Víz világ­napja” alkal­má­ból ifjú­sági rajz­pá­lyá­za­tot írt ki az 1–2. osz­tá­lyos tanu­lók szá­mára.
Az idén Jékely Zol­tán „Cso­da­ma­lom a Küküllőn” című ver­sére vár­tak szép illusztrációkat.

Isko­lánk tanu­ló­i­val is indul­tunk ezen a pályá­za­ton, két tanu­lón­kat díjazták:

1. helye­zett     SÁR­IN­GER KOR­NÉL 2.a
3. helye­zett     HÓDI BENCE 2.a

A gye­re­ke­ket érté­kes aján­dék­cso­mag­gal jutalmazták.

Fel­ké­szítő nevelő: Török Zsu­zsanna tanárnő

2. Az Alsó-​​Tisza-​​vidéki Víz­ügyi Igaz­ga­tó­ság és a Magyar Hid­ro­ló­giai Tár­sa­ság Sze­gedi Terü­leti Szer­ve­zete is rajz­pá­lyá­za­tot hir­de­tett a Víz világ­napja alkal­má­ból.
Az idei szlo­gen: „Víz és ener­gia”.
A fel­hí­vásra nagyon sok rajz érke­zett, öt kate­gó­ri­á­ban hir­det­tek eredményt.

Álta­lá­nos iskola alsó tagozat:

2. helye­zett HEGEDŰS IMOLA 4.a (Fel­ké­szítő nevelő: Török Zsu­zsanna)
3. helye­zett BÓZSÓ ANGIE 3.a (Fel­ké­szítő nevelő: Török Zsu­zsanna)
Külön­díj: KŐFALVI ZSÓ­FIA ALE­XANDRA 4.a (Fel­ké­szítő nevelő: Liebsz­ter Ildikó)

 Gra­tu­lá­lunk az elért eredményekhez!

Liebsz­ter Ildikó
munkaközösség-​​vezető

QR Code Business Card