Visszaszámláló
  Keresés
  Könyvtár
  Naptár
  2015. április
  H K S C P S V
  « márc    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  27282930  
  Véletlenek
  dsc08865
  Időjárás
  Sándorfalva
  2015. április 28. kedd, 12:16
  Részben napos
  Részben napos
  21°C
  Hő-érzet: 22°C
  Szelek: 22 km/h SSE
  Előjelzés 2015. április 28. kedd
  nappal
  Vihar, villámlás
  Vihar, villámlás
  21°C
  Szelek: 11 km/h WSW
  éjszaka
  Vihar, villámlás
  6°C
  Szelek: 18 km/h NW
  More forecast...
   
  Ma 2015. 4. 28, kedd, Valéria napja van. Holnap Péter napja lesz.

  A kémia rejtelmei

  A mai napon (január 27.) egye­te­mis­ták mutat­tak be nekünk ren­ge­teg külön­böző és rend­kí­vül érde­kes kémiai kísérletet.

  Asz­ta­lon­ként haladva min­dig más és más kísér­letbe pil­lant­ha­tunk bele. Csa­pa­to­kat alkot­tunk és elin­dul­tunk az első pad felé. A kísér­le­tek nagy részét magunk végez­tük el. Sem­le­ge­sí­tet­tünk, raj­zol­tunk ecet­tel, és még sok más érde­kes dol­got csi­nál­tunk. Volt dur­ra­nó­gáz próba, ami akko­rát dur­rant, hogy mind­annyian fel­pat­tan­tunk a székről ijed­tünk­ben. Meg­tud­tuk hogyan készül a fog­paszta és „sünit” is gyár­tot­tunk. Lát­tuk ahogy a kemé­nyítő spi­rál­jába bele­fú­ró­dott a jód­mo­le­kula. Sósa­vas papírt deko­rál­tunk egy elemre rákö­tött szög­gel. Kálium-​​karbidra vizet öntöt­tünk majd meg­gyúj­tot­tuk és a lángja magasra fel­lob­bant. Egyi­künk­nek sem lett rövi­debb a haja. Még pH ská­lát is készí­tet­tünk káposz­talé segít­sé­gé­vel. Majd a folya­dé­kok szín­át­me­ne­tessé vál­tak. Ezután olyan kísér­le­tet végez­tünk, amely­ből arra követ­kez­tet­tünk, hogy a moso­ga­tó­szer meg­öli a víz­ben élő molnárkákat.

  Sokan nem sze­re­tik és nem is értik ezt a tan­tár­gyat, de néhány ilyen kísér­let után az ember rájön arra, hogy ami körü­lötte zaj­lik a világ­ban az nagy­részt kémia.

  Vin­cze Kata 8.b

  Az ese­mény képei:

  C-​​vitamin és sportszerek

  Több osz­tály kapott C-​​vitamint Az 5.b-sek sport­sze­re­ket kaptak

  Tisz­telt Szülők!

  A szülői érte­kez­le­te­ket az alábbi idő­pon­tok­ban tartjuk:

  • Január 28. kedd — 1–2. és 7–8. évfolyam
  • Január 29. szerda — 3–4. évfolyam
  • Január 30. csü­tör­tök — 5–6. évfolyam

  Kez­dési idő­pont 1630

  Meg­je­le­né­sükre fel­tét­le­nül számítunk!

  A Könyv­moly­képző Kiadó aján­dék­köny­veit már köl­csö­nöz­he­ti­tek a könyvtárban!

  1.     Eli­za­beth Honey: A szom­széd ház titkaa_szomszed_haz
  Henni tizen­egy éves, min­den­ki­nél maga­sabb az isko­lá­ban, és máris regény­írói álmo­kat szö­vö­get. Az élet pom­pás és izgal­mas témá­val látja el, ami­kor a Stella utca csen­des min­den­nap­jai fel­boly­dul­nak, „hála” Kamu úr és neje beköl­tö­zé­sé­nek. Henni és bará­tai azon­ban vál­lal­ják az új hely­zet kihí­vá­sait, és — sar­kuk­ban az elma­rad­ha­tat­lan Lurkó kutyá­val — kitartó nyo­mo­zás­sal lelep­le­zik Kamuék igazi arcát, és léleg­zet­el­ál­lító haj­sza során legyő­zik a sem­mi­lyen aljas­ság­tól vissza nem riadó ellen­fe­let. A for­du­la­tok­ban bővel­kedő regény az Emil és a detek­tí­vek bátor és ötle­tes had­já­ra­tá­hoz fog­ható — mai körül­mé­nyek között. Eli­za­beth Honey auszt­rál írónő izgal­mas, humo­ros, a gye­re­kek kaland­vá­gyát kielé­gítő regé­nyét a szerző nem kevésbé vic­ces illuszt­rá­ciói díszí­tik.
  2.     Dave Barry – Rid­ley Pear­son: Péter és a csil­lag­fo­gókPeter_csillagfogok
  Dave Berry és Rid­ley Pear­son siker­szerzők vissza­for­gat­ták az időt, hogy fel­fed­jék azt a cso­dá­la­tos tör­té­ne­tet, amely meg­előzi a köz­ked­velt Pán Péter tör­té­ne­tet. Egy emlé­ke­ze­tes és len­dü­le­tes kaland­ban, mely a nyílt ten­ge­ren ját­szó­dik, egy Péter nevű árva fiú és rej­té­lyes új barátja, Molly egy kalóz– és tol­vaj ban­dá­val kerül szem­ben, miköz­ben meg­pró­bál­nak megő­rizni egy fan­tasz­ti­kus tit­kot és meg­men­teni a vilá­got a gonosz­tól.
  lepkeoroszlan3.     Michael Mor­purgo: A lep­ke­o­rosz­lán
  „Míg csak élek, rád gon­do­lok, ígé­rem. Soha nem felej­te­lek el!” Ber­tie meg­ment egy elár­vult, fehér orosz­lán­köly­köt az afri­kai pré­rin. A kis­fiú és az orosz­lán elvá­laszt­ha­tat­lan bará­tok lesz­nek, csak­hogy Bertie-​​t a szü­lei nem­so­kára bent­la­ká­sos isko­lába kül­dik a távoli Ang­li­ába; az orosz­lánt pedig elad­ják egy cir­kusz­nak. Ber­tie meg­fo­gadja, hogy egy napon majd újra ráta­lál. Meg is tartja a foga­dal­mát, és a lep­ke­o­rosz­lán gon­dos­ko­dik róla, hogy barát­sá­guk mind­örökre felejt­he­tet­len marad­jon. Ami­lyen párat­lan lény a lep­ke­o­rosz­lán az álla­tok között, olyan párat­lan ez a kis kötet a köny­vek között — min­den szí­vet meg­érint, felnőt­tét és gye­re­két egy­aránt.
  4.     Bob és Bobek a repülő cilin­der­benBob_Bobek
  Ami­óta a két kis­nyu­lat, Bobot és Bobe­ket magukra hagyta gaz­dá­juk, Pró­báldky bűvész, és ami­óta szá­mos kaland során még annál is jobb bará­tok let­tek, mint ami­lye­nek azelőtt vol­tak, szó­val azóta sok idő eltelt. Azt már meg­ta­nul­ták, hogy a munka neme­sít, és azt is, hogy néha azért pihenni is kell. Ezút­tal még izgal­ma­sabb kalan­dokba keve­red­nek, első­sor­ban a varázs­ci­lin­der jóvol­tá­ból: a fekete cilin­derből ugyanis idő­köz­ben afféle repülő csé­sze­alj lesz, amely Cseh­or­szág­ból egé­szen Afri­káig repíti őket, miköz­ben szá­mos izga­lom vár rájuk reg­geltől nap­es­tig! Mert Bob reg­geli tor­nája és Bobek mor­go­ló­dós ébre­de­zése után a cilin­der min­dig kiszórja őket valami isme­ret­len vidé­ken, és csak az est köze­led­té­vel tér vissza értük, per­sze min­dig a leg­jobb­kor. Ekkorra pedig a kis­nyu­lak már úgy elfá­rad­nak, hogy éppen csak beug­ra­nak a kalapba és jó éjsza­kát kíván­nak egy­más­nak, és per­sze a gye­re­kek­nek is.
  kis_firkások5.     Michael Ende: A kis fir­ká­sok
  Michael Ende művei közül Magyar­or­szá­gon komoly hang­vé­telű regé­nyei, a Vég­te­len tör­té­net és a Momo a leg­köz­is­mer­teb­bek. Most jele­nik meg elő­ször bri­li­áns gyer­mek­vers­kö­tete. A kis fir­ká­sok huszon­hat sze­replője mind külön­le­ges, de közü­lük egy sem töké­le­tes. Mégis, vagy talán éppen ezért ked­vel­het­jük meg valamennyiüket.

  Az izgal­mas köny­vek­hez kel­le­mes olva­sást kívánok!

  Szán­tóné Somo­gyi Kata­lin
  könyv­tá­ros

  Szép ered­mé­nyek az angol nyelvi versenyen

  Kis­tér­ségi angol nyelvi inter­ne­tes vetélkedő

  2014. január 16.

  Részt­vevő iskolák:

  • Pal­la­vi­cini Sán­dor Álta­lá­nos Iskola
  • Szaty­mazi Álta­lá­nos Iskola
  • Weö­res Sán­dor Álta­lá­nos Iskola

  Ered­mé­nye­ink:

  8. évfo­lyam:

  1. Mol­nár Esz­ter 8.c (Fel­ké­szítő tanár: Laka­tos Krisztina)
  2. Gégény Ádám 8.a (Fel­ké­szítő tanár: Hack Ibolya)

  7. évfo­lyam:

  II. Suhajda Tamás 7.b (Fel­ké­szítő tanár: Pur­gel Csaba)

  Sán­dor­falva, 2014. január 17.

  Laka­tos Krisz­tina
  mun­ka­kö­zös­ség vezető

   A „Tiszta levegő — Moz­dulj érte!” kre­a­tív pályá­zat díja­zott­jai iskolánkból

  • Bár­ká­nyi Bri­gitta 2.a
  • Fischer Márta 2.a
  • Gera Ditta 2.a
  • Mik­lós Vivien 2.a
  • Kónya Levente 3.a
  • Magyar Csenge 3.a
  • Szanka Regina 3.a
  • Fehér Fanni 4.a
  • Hegedűs Imola 4.a
  • Kőfalvi Zsó­fia 4.a
  • Tielesch Lili 4.a
  • Bür­gés Esz­ter 5.b
  • Nagy Bog­lárka 5.b
  • Ácsán Réka 6.c
  • Gémes Ale­xandra 6.c
  • Hódosi Nóra 6.c
  • Szent­jobi Tamás 6.c

  Gra­tu­lá­lunk nekik!

  Kará­cso­nyi népszokások

  A kará­cso­nyi nép­szo­ká­sok­ból meg­hir­de­tett könyv­tári játék ered­mény­hir­de­té­sére 2013. decem­ber 19-​​án az isko­lai könyv­tár­ban került sor a ver­senyzők és a fel­ké­szítő peda­gó­gu­sok rész­vé­te­lé­vel.   A 2. a osz­tály közö­sen vála­szolt a kér­dé­sekre, 15 tanuló egyé­ni­leg küldte el a kereszt­rejt­vény hibát­lan megoldását.

  Gra­tu­lá­lok a 2. a osz­tály­nak,  Bür­gés Vivien 7. a, Ate­sán Dóra 6. a,  Ate­sán Attila 3.c, Ate­sán Tamás 3.c, Őry Richard 4.a, Galam­bos Tamás  6.a, Nacsa Domi­nik  4.c, Katona Ale­xandra 4.b, Vass Kitti 4.b,  Szé­csi Ferenc  4.b, Szol­noki Máté 4.b, Dimo­vics Laura 6.a, Csó­kási Liza 4.b, Mihály Ist­ván 4.b, Adua­dzsam­baan Ardu­lam 4.b osz­tá­lyos tanu­lók­nak a helyes megfejtésért.

  A 4. osz­tá­lyo­sok furu­lyán adventi dalo­kat adtak elő. Közös ének­lés­sel örül­tünk a közelgő kará­csony­nak. Min­den részt­vevő meg­kapta meg­ér­de­melt jutalmát.

  Köszö­nöm a rejt­vény­fej­tésre biz­tató kol­lé­gák, szülők segítségét!

  Ked­ves Gye­re­kek! Továbbra is figyel­jé­tek az iskola hon­lap­ját, a fali­új­sá­got, a könyv­tár­ban lévő felhívásokat!

  Szán­tóné Somo­gyi Kata­lin
  könyv­tá­ros­ta­nár

  QR Code Business Card